ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานเฉพาะกิจ เพื่อบริหารจัดการสมุนไพรกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย สู่การใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน

นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 7) อนุญาตให้สามารถนำกัญชาและกระท่อมมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยในประเทศไทย เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการนำกัญชาและกระท่อมมาใช้ในทางการแพทย์แผนไทยอย่างเป็นระบบ มีความเหมาะสม รัดกุม เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมาย ป้องกันมิให้มีการรั่วไหลไปใช้ในทางที่ผิดจากวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับบริบทของประเทศ และแก้ไขปัญหาการสาธารณสุขได้อย่าง เป็นรูปธรรม

ทั้งนี้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้มีคำสั่งจัดตั้งสำนักงานเฉพาะกิจสำหรับปฏิบัติการในภารกิจ ด้านบริหารจัดการต่อยอดกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจร โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย มาใช้ทางการแพทย์แผนไทย ประสานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน จากคณะกรรมการทุกคณะ และรายงานความก้าวหน้า การดำเนินการขับเคลื่อนงานต่ออธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกต่อไป

สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคาร 2 ชั้น 3 ตึกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หากประสงค์จะประสานติดต่องานสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2149 5647 0 2591 7007 ต่อ 2301