ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เตรียมจัดงานมหกรรมครบรอบ 3 ปี โชว์ผลงานเด่น “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน” พร้อมประกาศ 6 รางวัลดีเด่นระดับชาติ-ภาค มอบรางวัลเชิดชูเกียรติปลายเดือนพฤษภาคม 2562 นี้

นายธาดา วรรธนปิยกุล

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายหมออนามัย ประกอบด้วย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัย ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ดำเนินการโครงการ “3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน”เพื่อชักชวน เชิญชวนให้ผู้สูบบุหรี่เกิดการตัดสินใจเลิกสูบบุหรี่ หรือเลิกให้ได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนหรือตลอดชีวิต จำนวน 3 ล้านคน ในระยะเวลา 3 ปี มุ่งหวังให้ประชาชนห่างไกลจากพิษภัยบุหรี่และมีสุขภาวะที่ดี

นายธาดา กล่าวต่อว่า ตามที่โครงการฯ ได้ดำเนินการจัดประกวดคัดเลือกผลงานดีเด่นหน่วยงานและบุคลากรที่มีผลงานควบคุมการบริโภคยาสูบระดับพื้นที่ดีเด่นทั่วประเทศตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน ปี 3 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานนั้น บัดนี้การคัดเลือกในละประเภทรางวัลได้เสร็จสิ้นลงแล้วโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทางคุณวุฒิ จึงขอประกาศรายชื่อหน่วยงานและผู้ที่ได้รับรางวัลดัดเด่นใน 6 ประเภทรางวัลระดับชาติและระดับภาค ดังนี้

1. ประเภทอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ดีเด่น

1.1 รางวัลดีเด่นระดับชาติ ได้แก่ นางสุภาพร มะเสนัย จ.นครพนม

1.2 รางวัลดีเด่นระดับภาค ได้แก่

ภาคเหนือ นายอานนท์ ปู่รักษ์ จ.พิจิตร

ภาคกลาง นางศุภมาศ ปิ่นเจริญ จ.ฉะเชิงเทรา

ภาคใต้ นางสำเนาว์ นุรักษ์ จ.สุราษฎร์ธานี

2. ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ดีเด่น

2.1 รางวัลดีเด่นระดับชาติ ได้แก่ รพ.สต.บ้านใน จ.สุราษฎร์ธานี

2.2 รางวัลดีเด่นระดับภาค ได้แก่

ภาคเหนือ รพ.สต.บ้านปากห้วยไม้งาม จ.ตาก

ภาคกลาง รพ.สต.ตำบลดอนทราย จ.ราชบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รพ.สต.บ้านขวาว จ.ร้อยเอ็ด

3. ประเภทชุมชนดีเด่น

3.1 รางวัลดีเด่นระดับชาติ ได้แก่ ชุมชนบ้านคลองอาราง ต.บ้านแก้ง อ.เมือง จ.สระแก้ว

3.2 รางวัลดีเด่นระดับภาค ได้แก่

ภาคเหนือ ชุมชนบ้านผาสิงห์ ต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุมชนบ้านยักษ์คุ ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

ภาคใต้ ชุมชนบ้านท่าโก ต.ปากแพรก อ.ดอนลัก จ.สุราษฎร์ธานี

4.ประเภทสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดีเด่น

4.1 ดีเด่นระดับประเทศ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

4.2 ดีเด่นระดับภาค ได้แก่

ภาคเหนือ (เขต 1, เขต 2, เขต 3) ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย

ภาคกลาง (เขต 4, เขต 5, เขต 6) ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขต 7, เขต 8, เขต 9, เขต 10) ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

ภาคใต้ (เขต 11, เขต 12) ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอถลาง จ.ภูเก็ต

5. ประเภทคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอดีเด่น

5.1 ดีเด่นระดับประเทศ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

5.2 ดีเด่นระดับภาค ได้แก่

ภาคเหนือ (เขต 1, เขต 2, เขต 3) ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร

ภาคกลาง (เขต 4, เขต 5, เขต 6) ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขต 7, เขต 8, เขต 9, เขต 10) ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอวาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ภาคใต้ (เขต 11, เขต 12) ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา

6.ประเภทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดดีเด่น

6.1 ดีเด่นระดับประเทศ ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด

6.2 ดีเด่นระดับภาค ได้แก่

ภาคเหนือ (เขต 1, เขต 2, เขต 3) ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

ภาคกลาง (เขต 4, เขต 5, เขต 6) ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขต 7, เขต 8, เขต 9, เขต 10) ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์

ภาคใต้ (เขต 11, เขต 12) ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ หน่วยงานและผู้มีผลงานเด่นแต่ละประเภทรางวัล จะเข้าร่วมประชุมและรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ในงานมหกรรมครบรอบ 3 ปี โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นี้