ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประธานชมรม ผอ.รพ.สต. อัพเดทความคืบหน้าการโอนภารกิจ รพ.สต.สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จี้ ‘ปลดล็อค’ ชื่อตำแหน่งระหว่าง สธ. กับ ท้องถิ่น เพื่อให้สามารถโอนย้ายระหว่างกันได้อย่างเท่าเทียม ไม่เช่นนั้นจะเท่ากับลดความก้าวหน้าของ ผอ.รพ.สต. ลงจากเดิม

นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประเทศไทย กล่าวถึงความคืบหน้าในการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไปอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ว่า เมื่อปลายเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) มีมติเห็นชอบร่างแผนกำหนดการขั้นตอนการกระจายอำนาจ ฉบับที่ 3 ซึ่งร่างดังกล่าวมีการบัญญัติให้ต้องถ่ายโอนไปยังท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ด้วย โดยขณะนี้สำนักงาน ก.ก.ถ. ได้ส่งเรื่องไปให้สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา ขั้นตอนหลังจากนั้นก็จะส่งต่อให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเพื่อประกาศใช้ร่างแผนฯ ฉบับที่ 3 ต่อไป

ขณะที่ ในส่วนของการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ หรือเทศบาลนคร จำนวน 9 แห่ง 35 รพ.สต. คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขได้เร่งรัดให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ดำเนินการถ่ายโอน รพ.สต.จำนวน 35 แห่ง ให้กับเทศบาลนคร 9 แห่ง

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับความเห็นของชมรมฯ เห็นว่ามีความจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อม รพ.สต.จำนวน 35 แห่งที่จะถ่ายโอนไปยังเทศบาลนคร เพราะถึงแม้ว่าคณะกรรมการปฏิรูปประเทศฯ จะเร่งรัดมา แต่หากพิจารณาประเด็นความก้าวหน้าของบุคลากร รพ.สต.แล้ว จะพบว่ายังไม่มีความสัมพันธ์กัน

ทั้งนี้ ชื่อตำแหน่งระดับผู้บริหารยังไม่สามารถเทียบเคียงหรือโอนย้ายกันได้ อธิบายคือ ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ของ สธ. จะมีอยู่ 2 สายงาน ได้แก่ 1. นักวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ 2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานและสาธารณสุขอาวุโส ส่วนตำแหน่งในส่วนของท้องถิ่นชื่อสายงานจะเรียกว่า นักบริหารสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

“เมื่อชื่อไม่ตรงกัน ปัญหาก็จะเกิด คือเวลาเราโอนย้ายถ่ายโอนจาก สธ. ไปอยู่ในท้องถิ่น เมื่อโอนไปแล้ว ผอ.รพ.จะไม่ได้ไปนั่งในตำแหน่งนักบริหารสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นเลย แต่ต้องไปรอตำแหน่งอีก” นายสมศักดิ์ กล่าว และว่าที่จริงแล้วเคยมีคำสั่งว่าตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. มีฐานะเทียบกอง แต่ถ้าไม่มีการจัดการเรื่องนี้ เมื่อโอนย้ายไปแล้ว รพ.สต.จะมีฐานะเท่าศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลเท่านั้น

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า สธ.ได้รับฟังข้อเสนอจากชมรมฯ แล้ว ซึ่งเมื่อราวๆ วันที่ 19 มิ.ย.ที่ผ่านมา มีการประชุมที่ สธ. ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทั้งเทศบาลนคร 9 แห่ง ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทน รพ.สต. โดยชมรมฯ ได้นำเสนอข้อเสนอดังกล่าวไป ทุกฝ่ายก็รับฟัง

“ถ้าเราปลดล็อคการเทียบเคียงตำแหน่งอย่างที่กล่าวไปเป็นที่เรียบร้อย ผมคิดว่าจะใช้เวลาถ่ายโอนเพียงเล็กน้อย ในระยะเวลา 2-3 ปี ทุกอย่างจะไปโลดและก้าวหน้าเป็นอย่างมาก เชื่อว่าท้องถิ่นจะให้การสนับสนุน รพ.สต.ได้ดีกว่า สธ.อยู่แล้ว เนื่องจากมีความคล่องตัวกว่ามาก และปัจจุบัน สธ.ต้องดูแลโรงพยาบาลมาก และเม็ดเงินที่อยู่ในโรงพยาบาลชุมชนก็ไม่พอ เมื่อไม่พอ โรงพยาบาลชุมชนก็จะกระจายมายัง รพ.สต.ไม่พอเช่นกัน” นายสมศักดิ์ กล่าว

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า โดยหลักการแล้วเราเห็นด้วยกับการโอนย้ายเพราะมีคุณประโยชน์ที่ดีอย่างแน่นอน แต่ข้อกังวลอยู่ที่เรื่องนี้ที่จะทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นจึงอยากให้ปลดล็อคตำแหน่งโดยเร็วเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนทำงานควบคู่กัน