หมออนามัยเตรียมจัดเวทีสู้ปัญหาสุขภาพ ‘ลดภัย ลดโรค ลดบุหรี่’ 18-19 ก.ค.นี้

Mon, 2019-07-15 16:10 -- hfocus
Print this pagePrint this page

หมออนามัยทั่วประเทศ ประกาศสู้ปัญหาสุขภาพ ลดภัย- ลดโรค- ลดบุหรี่ หนุนงานกระทรวงสาธารณสุข โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ พร้อมเปิดเวที 18-19 ก.ค.นี้ แสดงจุดยืนการกระจายอำนาจและ พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ จะอยู่หรือจะไป

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายธาดา วรรธนปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย เปิดเผยว่า เครือข่ายหมออนามัย ซึ่งประกอบด้วย มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย สมาคมหมออนามัย นายมงคล เงินแจ้ง นายกสมาคมฯ, สมาคมชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย นายประพัทธ์ ธรรมวงศา นายกสมาคมฯ, สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข นายปัญญา พละศักดิ์ นายกสมาคมฯ และ เครือข่ายวารสารหมออนามัย จะร่วมจัดการประชุมระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 โดยมีผู้ประสานงานของทุกองค์กรของเครือข่ายอนามัย ปฏิบัติในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดละ 2-3 คน เข้าร่วมกว่า 200 คน ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กทม.

มีประเด็นสำคัญและน่าสนใจ คือการประชุมสนับสนุนการทำงานของกระทรวงสาธารณสุข โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน การแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นของหมออนามัย เกี่ยวกับการถ่ายโอน รพ.สต.ทางเลือก ทางออก หรือทางตัน? รวมทั้ง การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ และการขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 จะมีผลกระทบต่อการทำงานของหมออนามัยอย่างไร ซึ่งปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิล่างสุดและใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด และ ประเด็นระดมความคิดเห็น ก้าวต่อไป เครือข่ายหมออนามัย เพื่อสร้างสุขภาวะประชาชนอย่างยั่งยืน

นายธาดา กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นการรวมพลังของหมออนามัยทั่วประเทศ ทุกภาคีเครือข่ายและผู้นำองค์กรรวมตัวกัน เพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานการควบคุมการบริโภคยาสูบระดับพื้นที่ตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ครบรอบ 3 ปี และได้ขยายการขับเคลื่อนโครงการฯ ไปถึงเดือน ธันวาคม 2562 ซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 3,207,186 คน ผู้เลิกบุหรี่ครบ 6 เดือน จำนวน 151,924 คน ซึ่งจะต้องมีการขับเคลื่อนให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้เลิกบุหรี่ครบ 6 เดือนให้มากที่สุดต่อไป ตลอดจนจะมีประเด็นหารือ เช่น การกระจายอำนาจถ่ายโอน รพ.สต.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงความคืบหน้า พ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิอีกด้วย

ผลจากการประชุมครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะสนับสนุนการทำงานของกระทรวงสาธารณสุขในการขับเคลื่อนผ่านกลไกเครือข่ายหมออนามัย รวมทั้ง การแสดงจุดยืนของเครือข่ายต่อการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ในฐานะผู้มีส่วนได้เสีย เป็นผู้ให้บริการระดับปฐมภูมิระดับใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด โดยมีเป้าหมายร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนอย่างยั่งยืน

Comments

Submitted by อาณาจักรฯสั่นคลอน on
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา ๒๕๘ ช. (๕) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม

Add new comment