ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สมาคมหมอนามัยและเครือข่าย ชวนเอกชนจ้างงานคนพิการใน รพ.สต. ตามมาตรา 35 แทนส่งเงินเข้ากองทุน เผย ปี 2562 มีผู้พิการในความรับผิดชอบ 225 คน ทำงานใน รพ.สต. แล้ว 189 แห่ง แนะเปลี่ยนเม็ดเงินที่มีค่า เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมให้คนพิการ

เมื่อวันที่ 24 ก.ย.62 ณ จ.พระนครศรีอยุธยา ในการประชุมความร่วมมือการจ้างงานผู้พิการในการทำงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ในสถานประกอบการ จัดโดยสมาคมหมออนามัยร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อทำความเข้าใจกับหน่วยงานภาคเอกชน และบริษัทในการส่งเสริมแนวทางการจ้างเหมาบริการผู้พิการทำงานใน รพ.สต. ตามมาตรา 35 แทนการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมี ผู้ประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากบริษัท ห้างร้านกว่า 100 คน

นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานเปิดการประชุม กล่าวว่า ปัจจุบันมีการจ้างงานผู้พิการอยู่ประมาณ 6,000 ตำแหน่ง และส่งเงินเข้ากองทุนจำนวน 14,000 ตำแหน่ง การประชุมวันนี้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้จัดการบริษัท ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้แทน ในการเปลี่ยนแปลงการส่งเงิน เข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ตามมาตรา 34 มาเป็นการจ้างเหมาบริการผู้พิการทำงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามมาตรา 35 ซึ่งปัจจุบันใน รพ.สต.ยังขาดแคลนบุคลากรที่จะเข้ามาช่วยงานด้านการบริการบันทึกข้อมูล การบริการช่วยเหลือคนไข้ การบริการทำความสะอาด การสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ การซ่อมสร้างและซ่อมบำรุง การบริการรักษาความปลอดภัย การประชาสัมพันธ์

“โครงการนี้จะช่วยเหลือผู้พิการที่อยู่ในพื้นที่ ให้ช่วยงานตามความสามารถของแต่ละบุคคล ตามตำแหน่งการจ้างเหมาบริการที่ รพ.สต.กำหนด ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของ รพ.สต. เป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนบุคลากร พร้อมทั้งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการควบคู่กันไปด้วย” นพ.พีระ กล่าว

นายมงคล เงินแจ้ง นายกสมาคมหมออนามัย กล่าวว่า สมาคมหมออนามัยได้ดำเนินการจ้างเหมาบริการผู้พิการดังกล่าวร่วมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2562 มีผู้พิการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสมาคมหมออนามัย จำนวน 225 คน ทำงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศ 189 แห่ง ใน 25 จังหวัด จากจำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งหมด มีจำนวน 9,775 แห่ง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ผู้พิการได้มีงานทำ ทำงานใกล้บ้าน ไม่เป็นภาระของสังคม อยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี มีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดี

นายชยุต จินตรัศมี ที่ปรึกษามูลนิธินวัตกรรมทางสังคม กล่าวว่า อยากจะขอเชิญชวนทุกหน่วยงานบริษัทที่เดิมส่งเงินเข้ากองทุนได้เปลี่ยนเป็นการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา 35 ทำให้คนพิการมีรายได้ ทำงานใกล้บ้าน ได้รับโอกาส มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นการสร้างประโยชน์โดยตรงกับประชาชนคนในพื้นที่ พร้อมกันนี้บริษัทยังได้ช่วยเหลือสังคมโดยผ่านการจ้างงานคนพิการอีกด้วย ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและสมาคมหมอนามัยจะเป็นสื่อกลางเชื่อมประสานงาน

“เม็ดเงินที่ให้นั้นมีค่าและจะเปลี่ยนเป็นมีคุณค่าทางสังคมมากขึ้น หากเปลี่ยนเป็นนำเงินเข้ากองทุนมาจ้างงานคนพิการโดยตรง และไปทำประโยชน์ให้กับพื้นที่แทนหน่วยงานจ้าง ทำงานร่วมกับ รพ.สต. ดูแลสุขภาพประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการช่วยเหลือสังคม”

หากหน่วยงานสนใจสามารถติดต่อได้ที่สมาคมหมออนามัย หรือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ในพื้นที่ เพื่อแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนใช้มาตรา 35 และดำเนินการยื่นเอกสารแจ้งความประสงค์กับกรมการจัดหางานจังหวัดตามขั้นตอนให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้คนพิการได้เริ่มทำงานในเดือนมกราคมปีถัดไป