สธ.แจงแนวทางบริหารตำแหน่งว่าง สงวน 4 สายงาน ‘แพทย์ ทันตะ เภสัช พยาบาล’ ไว้ 10%

Fri, 2019-10-04 23:43 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.แจงแนวทางบริหารตำแหน่งว่าง ให้สงวนตำแหน่งว่างสายงานแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ สำหรับการบริหารภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวนร้อยละ 10 ของตำแหน่งว่างทั้งหมดแต่ละสายงาน

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำบันทึกข้อความที่ สธ 0208/ว 747 เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 1-12 เรื่อง การบริหารตำแหน่งว่าง แจ้งแนวทางการบริหารตำแหน่งว่างของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยระบุว่า ตามที่ให้เขตสุขภาพพิจารณาการขอใช้ตำแหน่งว่าง ภายใต้กรอบอัตรากำลังที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด และให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงประจำเขตสุขภาพเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติการขอใช้ตำแหน่งว่างของหน่วยงานในสังกัด สำหรับตำแหน่งของสายงานที่ต้องขอใช้ไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะต้องผ่านความเห็นชอบจากเขตสุขภาพก่อนส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดนั้น

กองบริหารทรัพยากรบุคคล ขอเรียนดังนี้

1.คณะกรรมการจัดสรรตำแหน่งว่างที่ไม่เป็นไปตามแนวทางการบริหารตำแหน่ง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เห็นชอบให้กระจายอำนาจการบริหารตำแหน่งว่างให้เขตสุขภาพเพิ่มเติมในสวนที่เป็นอำนาจการพิจารณาอนุมัติของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามแนวทางที่กล่าวข้างต้น และให้สงวนตำแหน่งว่างสายงานแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ สำหรับการบริหารภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวนร้อยละ 10 ของตำแหน่งว่างทั้งหมดแต่ละสายงาน

2.การจัดสรรตำแหน่งว่างสายงานที่มีความจำเป็น/ขาดแคลนของเขตสุขภาพ เห็นชอบหลักการจัดสรรตำแหน่งให้พิจารณาจากตำแหน่งว่างของข้าราชการที่มีภายในเขตสุขภาพ โดยคิดจากสัดส่วนของข้าราชการที่ควรมีของแต่ละสายงานตามมาตรการบริหารกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ.2562-2565) ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

3.ตำแหน่งว่างสายงานแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ ที่กำหนดให้สงวนสำหรับบริหารในภาพรวมจำนวนร้อยละ 10 ของตำแหน่งว่างทั้งหมดแต่ละสายงาน ขอให้เขตสุขภาพตรวจสอบตำแหน่งและยืนยันตำแหน่งเลขที่ของตำแหน่ง 4 สายงานดังกล่าวที่กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขบริหารในภาพรวมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารตำแหน่งว่าภายในเขตสุขภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมติคณะกรรมการฯ จึงขอส่งข้อมูลผลการพิจารณาการจัดลำดับสายงานที่มีความจำเป็น/ขาดแคลน ดังนี้ ตำแหน่งว่างตั้งต้น 4 สายงานรายเขต สายงานขาดแคลนรายเขต

Comments

Submitted by wanjai on
แล้วเขาจะบรรจุข้าราชการให้ลูกจ้างอยู่ไหมค่ะ เมื่อไหร่ค่ะ มีใครสามารถตอบคำถามให้ได้บ้าง ทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว มา 6 ปี ปี 63ก็เข้าปีที่ 7 แล้ว รุ่นพี่ที่เริ่มทำงานปี 55 บรรจุไปหมดแล้วเมื่อ3-4 ปีที่แล้ว แล้วเราทำงานปี 56 รอบรรจุทุกปี ก็ยังไม่การเรียกบรรจุ

Add new comment