ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ.ออกหนังสือถึงผู้ตรวจราชการ 12 เขตสุขภาพ ชะลอการใช้ตำแหน่งว่าง ข้าราชการกลุ่ม 24 สายงานตามมติครม. ยกเว้นแพทย์ จนกว่าจะดำเนินการบรรจุขรก.โควิดทั้ง 3 ระยะแล้วเสร็จ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ในแวดวงสาธารณสุขมีการแชร์หนังสือจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามโดย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การชะลอขอใช้และอนุมัติตำแหน่งว่างของเขตสุขภาพ ซึ่งเป็นหนังสือส่งถึงผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 1-12

โดยหนังสือระบุว่า ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุดที่ สธ0208.02/ว 258 ลงวันที่ 10 เม.ย. 2563 ขอให้เขตสุขภาพชะลอการใช้ตำแหน่งว่าง หรืออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการทุกสายงานของหน่วยงานภายในเขตสุขภาพ ตามแนวทางการบริหารตำแหน่ง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยกเว้น กรณีตำแหน่งที่ได้มีการอนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง และดำเนินการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว แต่อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง หรือตำแหน่งว่างตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญที่เป็นตำแหน่งนอกกรอบระดับตำแหน่ง หรือตำแหน่งว่างที่มีชื่อตำแหน่งทางการบริหาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย.2563 จนกว่าจะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลสำหรับบรรจุบุคลากรที่ปฏิบัติงานด่านหน้าในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ซึ่งเป็นอัตรากำลังข้าราชการตั้งใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563 แล้วเสร็จ

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ขอเรียนว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลตำแหน่งและข้อมูลบุคลากรทางสาธารณสุข สำหรับบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงฯ ซึ่งเป็นอัตรากำลังสาธารณสุข ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 แล้ว ส่วนระยะที่ 3 อยู่ระหว่างเสนอ คปร. พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติปรับระยะการกำหนดตำแหน่งเพื่อบรรจุบุคลากรทางสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการอัตรากำลังที่เหลืออยู่เกิดความคุ้มค่ามีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อแก้ปัญหาในภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข ให้มีอัตรากำลังเพียงพอและสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน จึงขอให้เขตสุขภาพดำเนินการ ดังนี้

1.ให้เขตสุขภาพสามารถบริหารจัดการตำแหน่งว่างที่นอกเหนือ 24 สายงาน และตำแหน่งว่างสายงานนายแพทย์ หรือตำแหน่งว่างตั้งแต่ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ที่เป็นตำแหน่งนอกกรอบระดับตำแหน่ง หรือตำแหน่งว่างที่มีชื่อตำแหน่งทางการบริหาร ตามแนวทางที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด และให้เขตสุขภาพิจารณาใช้ตำแหน่งว่างเพื่อเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 20 ส.ค. 2563 ก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อให้การบริหารบัญชีสอบแข่งขันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

2.ชะลอการใช้ตำแหน่งว่าง หรืออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างข้าราชการในกลุ่ม 24 สายงานตามมติครม. เมื่อวันที่ 7 เม.ย. ยกเว้นตำแหน่งสายงานแพทย์ ของหน่วยงานภายในเขตสุขภาพ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะดำเนินการบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานโควิด ครบทั้ง 3 ระยะ รวมทั้งแก้ไขปัญหาทีเกิดขึ้นจากการบริหารจัดการอัตราข้าราชการตั้งใหม่ ตามมติครม. ดังกล่าวเรียบร้อย ซึ่งจะแจ้งให้เขตสุขภาพทราบต่อไป