ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ. ร่อนหนังสือถึงผู้ตรวจราชการฯ 12 เขตสุขภาพ แจ้งผลการบริหารตำแหน่งว่างข้าราชการ “พยาบาลวิชาชีพ” หากไม่สามารถหาคนมาดำรงตำแหน่งให้แจ้งกลับภายในวันที่ 15 ม.ค.นี้

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองบริหารทรัพยากรบุคคล ส่งหนังสือถึงผู้ตรวจราชการฯ 12 เขตสุขภาพ เรื่อง “ติดตามการบริหารตำแหน่งว่างข้าราชการสายงานพยาบาลวิชาชีพ” ซึ่งลงนามโดย นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รักษาราชการแทนรองปลัด สธ. ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ. ณ วันที่ 5 ม.ค. 2567 เพื่อแจ้งผลการบริหารตำแหน่งว่างข้าราชการสายงานพยาบาลวิชาชีพ

สำหรับ ผลการบริหารตำแหน่งว่างข้าราชการสายงานพยาบาลวิชาชีพที่เขตสุขภาพสามารถดำเนินการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งได้นั้น รายละเอียดมีดังนี้

เขตสุขภาพที่ 1 อัตราว่างตั้งต้น 377 ตำแหน่ง มีคนครอง 220 ตำแหน่ง อัตราว่าง 155 ตำแหน่ง กำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษ  2 ตำแหน่ง ร้อยละการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่ง (บันทึกระบบ HROPS แล้ว) 58.36% 

เขตสุขภาพที่ 2 อัตราว่างตั้งต้น 246 ตำแหน่ง มีคนครอง 209 ตำแหน่ง อัตราว่าง 34 ตำแหน่ง กำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษ  3 ตำแหน่ง ร้อยละการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่ง (บันทึกระบบ HROPS แล้ว) 84.96% 

เขตสุขภาพที่ 3 อัตราว่างตั้งต้น 200 ตำแหน่ง มีคนครอง 122 ตำแหน่ง อัตราว่าง 76 ตำแหน่ง กำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 2 ตำแหน่ง ร้อยละการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่ง (บันทึกระบบ HROPS แล้ว) 61%

เขตสุขภาพที่ 4 อัตราว่างตั้งต้น 402 ตำแหน่ง มีคนครอง 271 ตำแหน่ง อัตราว่าง 119 ตำแหน่ง กำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษ  12 ตำแหน่ง ร้อยละการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่ง (บันทึกระบบ HROPS แล้ว) 67.41% 

เขตสุขภาพที่ 5 อัตราว่างตั้งต้น 346 ตำแหน่ง มีคนครอง 270 ตำแหน่ง อัตราว่าง 72 ตำแหน่ง กำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 4 ตำแหน่ง ร้อยละการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่ง (บันทึกระบบ HROPS แล้ว) 78.03%

เขตสุขภาพที่ 6 อัตราว่างตั้งต้น 285 ตำแหน่ง มีคนครอง 277 ตำแหน่ง อัตราว่าง 41 ตำแหน่ง กำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษ  7 ตำแหน่ง ร้อยละการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่ง (บันทึกระบบ HROPS แล้ว) 83.16% 

เขตสุขภาพที่ 7 อัตราว่างตั้งต้น 299 ตำแหน่ง มีคนครอง 230 ตำแหน่ง อัตราว่าง 64 ตำแหน่ง กำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษ  5 ตำแหน่ง ร้อยละการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่ง (บันทึกระบบ HROPS แล้ว) 76.92%

เขตสุขภาพที่ 8 อัตราว่างตั้งต้น 124 ตำแหน่ง มีคนครอง 96 ตำแหน่ง อัตราว่าง 28 ตำแหน่ง กำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 0 ตำแหน่ง ร้อยละการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่ง (บันทึกระบบ HROPS แล้ว) 77.82% 

เขตสุขภาพที่ 9 อัตราว่างตั้งต้น 284 ตำแหน่ง มีคนครอง 246 ตำแหน่ง อัตราว่าง 33 ตำแหน่ง กำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษ 5 ตำแหน่ง ร้อยละการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่ง (บันทึกระบบ HROPS แล้ว) 86.62%

เขตสุขภาพที่ 10 อัตราว่างตั้งต้น 192 ตำแหน่ง มีคนครอง 156 ตำแหน่ง อัตราว่าง 35 ตำแหน่ง กำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษ  1 ตำแหน่ง ร้อยละการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่ง (บันทึกระบบ HROPS แล้ว) 81.25% 

เขตสุขภาพที่ 11 อัตราว่างตั้งต้น 325 ตำแหน่ง มีคนครอง 277 ตำแหน่ง อัตราว่าง 46 ตำแหน่ง กำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษ  2 ตำแหน่ง ร้อยละการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่ง (บันทึกระบบ HROPS แล้ว) 85.23%

เขตสุขภาพที่ 12 อัตราว่างตั้งต้น 238 ตำแหน่ง มีคนครอง 215 ตำแหน่ง อัตราว่าง 22 ตำแหน่ง กำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษ  1 ตำแหน่ง ร้อยละการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่ง (บันทึกระบบ HROPS แล้ว) 90.34%

อนึ่ง หนังสือระบุว่า ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 4 กันยายน 2566 แจ้งแนวทางการบริหารตําแหน่งว่างข้าราชการสายงานพยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 มิถุนายน 2565 และมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2566 - 2570) เร่งรัดการบริหารอัตราว่างให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายใน 1 ปี และบริหารตําแหน่งว่าง ให้คงเหลือไม่เกินร้อยละ 5 ของกรอบอัตราข้าราชการทั้งหมด โดยไม่มีตําแหน่งว่างติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เกิน 1 ปี (ไม่รวมกรณีตําแหน่งที่อยู่ระหว่างการดําเนินการเพื่อบรรจุ ย้าย โอน เลื่อน หรือกรณีตําแหน่งอื่นที่ถูก กําหนดไว้เป็นการเฉพาะ) ด้วยเงื่อนไขการใช้ตําแหน่งว่างรับย้าย รับโอน บรรจุผู้ได้รับคัดเลือก และบรรจุกลับ ให้แล้ว เสร็จตามกําหนดเวลา ประกอบกับ ก.พ. ได้ยกเลิกหลักเกณฑ์สายงานวุฒิที่ ก.พ. กําหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุ บุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2566 ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 20 ลงวันที่ 2 กันยายน 2564 ซึ่งกําหนดให้บรรจุและแต่งตั้งให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2566

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ขยายระยะเวลาการดําเนินการสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพว่างที่หน่วยงานได้มีแผนในการสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหน่งด้วยเงื่อนไข “บรรจุผู้ได้รับคัดเลือก” จากเดิมให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เป็นให้ดําเนินการบรรจุและแต่งตั้งให้แล้วเสร็จ 22 ธันวาคม 2566 โดยให้บันทึกคําสั่งบรรจุและแต่งตั้งในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากร สาธารณสุข (HROPS) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2566 นั้น
 

ทั้งนี้ ตำแหน่งที่ไม่สามารถสรรหาบุคคลดำรงตำแหน่งได้ทันกำหนดเวลาขอให้เขตสุขภาพรายงานความคืบหน้าการบริหารตำแหน่งว่างข้าราชการสายงานพยาบาลวิชาชีพ ภายในวันที่ 15 ม.ค. 2567 เพื่อรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป