ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม.อนุมัติเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ สธ.ตามที่ คปร.เสนอ ตำแหน่งนายแพทย์ 1,308 อัตรา ตำแหน่งทันตแพทย์ 50 อัตรา ส่วนตำแหน่งเภสัชกรที่ขอไป 279 อัตรานั้น คปร.ไม่อนุมัติแต่ให้ใช้ตำแหน่งว่างที่ สธ.มีกว่า 1 หมื่นตำแหน่งมาจัดสรรให้เภสัชกรตามความจำเป็น คปร.แจ้งยืนยันกับ สธ.ว่า จะจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อบรรจุ นักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์ในปี 64 เป็นปีสุดท้าย และขอให้ สธ.จัดทำข้อเสนอให้ ครม.ทบทวนการเป็นนักศึกษาคู่สัญญาของนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์ด้วย

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน ครม.มีมติอนุมัติการเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือ สป.สธ.(ตำแหน่งนายแพทย์ และทันตแพทย์) ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

โดยเห็นชอบการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตำแหน่งแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 1,358 อัตรา เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาคู่สัญญาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2562 โดยประมาณการว่าจะมีการใช้งบประมาณด้านบุคลากร รวมทั้งสิ้น 424,375,680 บาท/ปี มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

1.ตำแหน่งนายแพทย์ สป.สธ.ขอ 1,308 อัตรา มติ คปร.อนุมัติ 1,308 อัตรา คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 34,010,640 บาทต่อเดือน

2.ตำแหน่งทันตแพทย์ สป.สธ.ขอ 50 อัตรา มติ คปร.อนุมัติ 50 อัตรา คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 1,354,000 บาทต่อเดือน

รวมทั้ง 2 ตำแหน่งเป็น 1,358 อัตรา อัตรา คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 35,364,640 บาทต่อเดือน หรือ 424,375,680 บาทต่อปี

สำหรับเหตุผลในการอนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ในตำแหน่งนายแพทย์และทันตแพทย์นั้น เพื่อรองรับนักศึกษาคู่สัญญากับกระทรวงสาธารณสุขสำหรับบรรจุในตำแหน่งดังกล่าว ให้มีจำนวนตามเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อรองรับงานที่ต้องดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเพื่อปฏิบัติภารกิจการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกล และเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3.ขณะที่ตำแหน่งเภสัชกร ที่ สป.สธ.ขอไป 279 ตำแหน่งนั้น มติ คปร.ไม่อนุมัติ โดยให้เหตุผลว่า ที่ผ่านมา สป.สธ.ได้บริหารตำแหน่งว่างที่มีอยู่ โดยการยุบเลิกตำแหน่งพนักงานสาธารณสุขที่ว่าง รวมทั้งได้จ้างงานเภสัชกรในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรองรับนักศึกษาคู่สัญญาวิชาเภสัชศาสตร์ได้ โดยไม่มีอัตรากำลังตั้งใหม่ และปัจจุบัน สป.สธ.มีตำแหน่งว่าง รวมทั้งสิ้น 10,830 อัตรา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561) ดังนั้น จึงควรมีการวางแผนการกำหนดตำแหน่งว่างดังกล่าวนำมากำหนดเป็นตำแหน่งเภสัชกรตามความจำเป็น

จากเหตุผลข้างต้น คปร.จึงมีมติให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาทบทวนความจำเป็นเหมาะสมของการขอกำหนดอัตราข้าราชการตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยให้คำนึงถึงความเป็นไปได้ในการใช้อัตราว่างที่มีอยู่ของ สป.สธ.มากำหนดตำแหน่งเภสัชกรตามความจำเป็น รวมทั้งให้พิจารณาการจ้างงานด้วยรูปแบบอื่นเพื่อทดแทนการบรรจุเป็นข้าราชการด้วย

นอกจากนี้ คปร.ยังมีมติเห็นควรแจ้งยืนยันให้กระทรวงสาธารณสุขทราบอีกครั้งหนึ่งว่า คปร.จะจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2564 เป็นปีสุดท้าย และขอให้กระทรวงสาธารณสุขวิเคราะห์พร้อมจัดทำข้อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการเป็นนักศึกษาคู่สัญญาของนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สพศท.ชี้เลิกบรรจุหมอเป็นข้าราชการหลังปี 64 ต้องมีรูปแบบการจ้างอื่นที่ดึงดูดคนไว้ในระบบด้วย

ก.พ.แจงยกเลิกอัตราข้าราชการตั้งใหม่บรรจุหมอหลังปี 64 เหตุ สธ.ใช้ตำแหน่งว่างมาบรรจุได้

นายกแพทยสภาโนคอมเม้นต์ ก.พ.เลิกอัตราตั้งใหม่ ขรก.หลังปี 64

แจงเหตุเข้าใจผิดไม่บรรจุแพทย์ ปี 64 ‘แค่ สธ.เสนอแผนระยะแรก’ ยันต้องบรรจุอีก 10 ปีจึงสมดุล