ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ก.พ.แจงยกเลิกจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่บรรจุแพทย์-ทันตแพทย์ หลังปี 64 เนื่องจาก สธ.สามารถจัดสรรตำแหน่งให้กับนักศึกษาแพทย์จบใหม่จากตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณที่มีปีละ 6,000-10,000 ตำแหน่งมาบรรจุได้

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ชี้แจงกรณีการยกเลิกจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ.2564 เป็นปีสุดท้าย ว่า

ตามที่ปรากฏกระแสข่าวว่า คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) จะจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ในปี พ.ศ.2564 เป็นปีสุดท้ายนั้น สํานักงาน ก.พ.ขอนำเรียนเพื่อทราบในแต่ละประเด็น ดังนี้

1.ประเด็นการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ในปี พ.ศ.2564 เป็นปีสุดท้าย

สํานักงาน ก.พ.ขอเรียนว่า มติ คปร.ดังกล่าวเกิดจากการพิจารณาข้อเสนอผลการวิเคราะห์อัตรากําลังของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขได้มีมติเห็นชอบเป้าหมายอัตรากําลังของแต่ละสายงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน โดยกำหนดให้มีตำแหน่งนายแพทย์ 25,560 อัตรา ทันตแพทย์ 7,512 อัตรา และเภสัชกร 11,617 อัตรา

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้นําเสนอข้อมูลต่อ คปร.ด้วยว่า ณ ปัจจุบัน มีอัตรากําลังข้าราชการตําแหน่งนายแพทย์ 19,504 อัตรา และทันตแพทย์ 5,493 อัตรา ซึ่งยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยข้อมูลที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอได้แสดงให้เห็นว่า หากมีการเพิ่มตําแหน่งนายแพทย์และทันตแพทย์ปีละประมาณ 1,880 อัตรา ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มตามปกติของทุกปีที่ผ่านมา เมื่อถึงปี พ.ศ.2564 อัตรากําลังตําแหน่งนายแพทย์จะมีจํานวน 23,692 อัตรา และทันตแพทย์จะมีจํานวน 6,423 อัตรา ต่ำกว่าเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด จํานวน 868 อัตรา และ 1,089 อัตรา ตามลําดับ ทำให้จะสามารถนําอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการมากําหนดเพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ให้เพียงพอกับความต้องการได้

ดังนั้น เมื่อ คปร.ได้พิจารณาข้อมูลที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอมาแล้ว จึงเห็นว่าในปี พ.ศ.2564 จะมีอัตรากําลังนายแพทย์และทันตแพทย์ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด จึงได้แจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขทราบว่าในปี พ.ศ.2564 จะจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ให้เป็นปีสุดท้าย เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขสามารถจัดสรรตำแหน่งให้กับนักศึกษาแพทย์จบใหม่จากตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและเป็นการเตรียมการรองรับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กระทรวงสาธารณสุขอาจเสนอผลการวิเคราะห์ความต้องการอัตรากําลังที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้ คปร.พิจารณาได้ เพื่อให้มีข้อมูลความต้องการนายแพทย์และทันตแพทย์ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงและมีสัดส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ต่อจํานวนประชากรที่เหมาะสม สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ

2.ประเด็นเรื่องการงดบรรจุแพทย์และทันตแพทย์ ซึ่งหากไม่มีการบรรจุเป็นข้าราชการนักศึกษาแพทย์ส่วนใหญ่จะออกไปทํางานในภาคเอกชน ทําให้ไม่มีคนทํางานในภาครัฐ

สํานักงาน ก.พ.ขอเรียนว่า กระทรวงสาธารณสุขสามารถบรรจุนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ โดยใช้ตําแหน่งว่างที่กระทรวงสาธารณสุขมีอยู่และตําแหน่งที่จะว่างจากการเกษียณอายุ (แต่ละปีกระทรวงสาธารณสุขจะมีตําแหน่งว่างประมาณ 6,000 - 10,000 อัตรา) และกระทรวงสาธารณสุขควรวางแผนบริหารจัดการเพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ที่จะจบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

3.ประเด็นความกังวลเรื่องการขาดแคลนแพทย์โดยเฉพาะในชนบท และโรงพยาบาลชุมชนยังต้องการแพทย์เข้ามาหมุนเวียนเพื่อรองรับผู้ป่วย

ขอเรียนว่า การบรรจุนายแพทย์และทันตแพทย์เป็นข้าราชการจะยังคงมีอยู่ และกระทรวงสาธารณสุขมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์อยู่แล้ว ดังนั้น การบริหารจัดการอัตรากําลังเพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และความจำเป็นดังกล่าว จึงเป็นความท้าทายของกระทรวงสาธารณสุขที่จะบริหารจัดการและกระจายการบรรจุนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์ไปยังพื้นที่ชนบทเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติ ขรก.ตั้งใหม่ให้ สธ. 1,308 อัตรา 'แพทย์-หมอฟัน' ส่วนเภสัชไม่อนุมัติ ให้ใช้ตำแหน่งว่าง

สพศท.ชี้เลิกบรรจุหมอเป็นข้าราชการหลังปี 64 ต้องมีรูปแบบการจ้างอื่นที่ดึงดูดคนไว้ในระบบด้วย

นายกแพทยสภาโนคอมเม้นต์ ก.พ.เลิกอัตราตั้งใหม่ ขรก.หลังปี 64

แจงเหตุเข้าใจผิดไม่บรรจุแพทย์ ปี 64 ‘แค่ สธ.เสนอแผนระยะแรก’ ยันต้องบรรจุอีก 10 ปีจึงสมดุล