ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ป.ป.ช.เปิดผลประเมินหน่วยงานรัฐปี 62 หน่วยงานรัฐสังกัด สธ. พบ สพฉ.และ อย.ไม่ผ่านการประเมิน สพฉ.ได้ระดับ F คะแนะน 45.32 ขณะที่ อย.ได้ระดับ B คะแนน 84.15 ด้านสูงสุด 3 อันดับแรกคือ สป.สธ. สรพ. กรมการแพทย์

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562

พบว่าประเภท หน่วยงานภาครัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนั้น 16 หน่วยงานที่รับการประเมินมี 2 หน่วยงานที่ไม่ผ่านการประเมินครั้งนี้คือ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้คะแนะน 45.32 ระดับ F และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้คะแนน 84.15 ระดับ B แต่ผลการประเมินไม่ผ่านเช่นกัน

ทั้งนี้หน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) 94.83 คะแนน 2.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 91.48 คะแนน 3.กรมการแพทย์ 91.13 คะแนน

ขณะที่หน่วยงานรัฐสังกัดอื่นๆ ที่ไม่ผ่านการประเมิน เช่น

1.สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 81.98 คะแนน ได้ระดับ B

2.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 81.35 คะแนน ได้ระดับ B

3.กรมประชาสัมพันธ์ 84.99 คะแนน ได้ระดับ B

4.บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) 82.79 คะแนน ได้ระดับ B

5.สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 79.47 คะแนน ได้ระดับ B

6.กองทัพเรือ 81.81 คะแนน ได้ระดับ B

7.กรมการปกครอง 57.44 คะแนน ได้ระดับ D

8.จังหวัดพิษณุโลก 47.65 คะแนน ได้ระดับ F

เป็นต้น