ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สสส. ลงนามบันทึกข้อตกลงพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่ง “โรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช พร้อมด้วย นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ลงนามบันทึกข้อตกลงการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายแพทย์สุขุม กล่าวว่า กว่า 40 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่งได้ประกอบภารกิจสนองต่อแนวพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นที่พึ่งของประชาชนยามเจ็บป่วย มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และให้เป็นโรงพยาบาลเพื่อประชาชน โดยมีเป้าหมายพัฒนาโรงพยาบาลไปสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน ในโอกาสที่ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 5 ทรงมีพระราโชบาย ที่จะ “นำพาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ผนวกเข้ากับการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน” จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้เป็น “โรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข” มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะในชุมชนรอบโรงพยาบาล ผู้รับบริการ บุคลากรมีความสุข และเป็นโรงพยาบาลแห่งความสุข

โดยร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้มีภูมิทัศน์ที่สร้างความสุข พัฒนาเชิงกายภาพที่สอดคล้องกับผังแม่บทต้นแบบพื้นที่อยู่ดีมีสุขในโรงพยาบาล โดยมอบให้กลุ่มวิจัยสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำผังแม่บทและแผนพัฒนาเชิงกายภาพที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาวะของผู้ป่วย ชุมชน และบุคลากร เพื่อตอบรับกับความต้องการใช้พื้นที่ของโรงพยาบาล ซึ่งสำรวจพบว่าปัจจุบันมีผู้ใช้พื้นที่ทั้งผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่สูงสุด 5,900 คนต่อวัน

สำหรับการจัดทำแผนพัฒนากายภาพเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร (Zoning) เชื่อมโยงกับการให้บริการ (Service Flow) ที่เป็นปัจจุบันและรองรับทิศทางขยายตัวในอนาคต ทั้งระบบสัญจร การเคลื่อนที่ของคน รถ กับระบบบริการต่างๆ (Circulation) ภายใต้การทำงานอย่างมีส่วนร่วม (Participatory) กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง รองรับกิจกรรมตามประเพณีของพื้นที่ รวมถึงการใช้ชีวิตของบุคลากรที่จะต้องมีพื้นที่เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ มีความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งจะส่งผลถึงประสิทธิภาพการทำงาน การบริการประชาชนและภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช