ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมช.สาธารณสุข เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 โดย อสม. พร้อมร่วมประกาศเจตนารมณ์การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 19 โดยการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และออกกำลังกาย” เป็นต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพดีตั้งแต่ครอบครัว ถึงชุมชน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในชุมชนโดย อสม. โดยมีประธานชมรม อสม.ระดับจังหวัด ประธานชมรมสาธารณสุขมูลฐานแห่งชาติ และประธานชมรมสาธารณสุขมูลฐานทุกภาค และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ภายหลังพิธีเปิดการประชุมฯ นายสาธิต ให้สัมภาษณ์ว่า จากวิกฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดหลายต่อหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดนก โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง (SARS) หรือโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.นับว่าเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมมิให้เกิดการแพร่กระจายของโรค และในครั้งนี้ ที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์โรคไวรัสโคโรนา 19 กระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็นว่า อสม.ซึ่งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change agents) พฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน จะต้องได้รับการเสริมสร้างอาวุธทางปัญญา เพื่อสามารถถ่ายทอดความรู้สู่ครอบครัว บุคคลใกล้ชิด และชุมชน เป็นเกราะป้องกันตนเอง ลดการระบาดของโรคฯ ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

นายสาธิต กล่าวต่อว่า การป้องกันตนเองให้พ้นจากโรคไวรัสโคโรนา 19 ในเบื้องต้นนั้น ก็มิได้ยุ่งยากแต่อย่างใดประชาชนสามารถทำได้ด้วยตนเองโดยการยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และออกกำลังกาย” ซึ่งหากทำเป็นประจำจนเกิดเป็นเป็นค่านิยม ก็จะช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตนเองให้พ้นจากโรค ดังนั้น เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน ในวันนี้ตนและประธาน อสม.ระดับจังหวัดจากทั่วประเทศ ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ องค์กร อสม. เฝ้าระวัง ป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 19 เพื่อเป็นต้นแบบคนสุขภาพดี

ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กล่าวว่า สำหรับการประชุมฯ ในวันนี้นอกจากจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันเสริมสร้างความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผ่านแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ระหว่างกรม สบส. และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความรู้ข่าวสารด้านสุขภาพให้ อสม.มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) โดยการดำเนินการผ่าน แอปพลิเคชัน “อสม. ออนไลน์” พี่น้องชาว อสม.ยังจะได้รับฟังการบรรยายพิเศษถึงบทบาท ในการป้องกัน เฝ้าระวัง และความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 19 โดยวิทยากรจากกรม สบส. และกรมควบคุมโรค รวมถึงการสาธิตทำหน้ากากอนามัยผ้า และแอลกอฮอล์เจล สำหรับฆ่าเชื้อ ให้ อสม.ได้นำไปถ่ายทอดสู่ชุมชนเพื่อนำไปใช้ผลิตอุปกรณ์ในการป้องกันโรคใช้ในชุมชนอย่างทั่วถึง และเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายอีกทางด้วย