ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.ขอเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการรับมือโควิด-19 พร้อมจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการดูแลผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง 30 บาท

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน สปสช.ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกท่านซึ่งปฏิบัติงานอย่างหนักในการรับมือกับการระบาดดังกล่าวและขอร่วมฝ่าฟันวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวอีกว่า ขณะนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ภาครัฐในประเทศไทยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการให้บริการผู้ป่วย สปสช.ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าวตลอดจนมีความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างมาก และพร้อมจะสนับสนุนเงินช่วยเหลือช่วยเหลือเบื้องต้นแก่บุคลากรที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการให้บริการ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงินและรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2559

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า ตามประกาศฯดังกล่าว ในหมวดที่ 5 ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ข้อที่ 29 กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไว้ 3 กรณี ประกอบด้วย

1.กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิตและมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือได้ตั้งแต่ 240,000 บาท แต่ไม่เกิน 400,000 บาท

2.กรณีสูญเสียอวัยวะ หรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือได้ตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 240,000 บาท

และ 3.กรณีบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือได้ไม่เกิน 100,000 บาท

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า หากเกิดกรณีที่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้รับความเสียหายหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 จากการให้บริการผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทอง 30 บาท สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ที่ สปสช.สาขาเขตพื้นที่ หรือหน่วยบริการที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ทราบความเสียหาย ซึ่งในแต่ละสำนักงานสาขาเขตพื้นที่จะมีคณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นผู้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน สปสช. โทร. 1330