‘กองการพยาบาล’ จัดทำแผนบริหารอัตรากำลัง ‘พยาบาล-กำลังเสริม’ ดูแลผู้ป่วย ‘COVID-19’

Fri, 2020-03-27 10:44 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่แนวทางการจัดทำแผนบริหารอัตรากำลังพยาบาลและแผนการจัดอัตรากำลังเสริมในการดูแลผู้ป่วย/และผู้สงสัยติดเชื้อ COVID-19 คำนึงถึงระดับความรุนแรงของผู้ป่วย ศักยภาพของพยาบาล และความปลอดภัยของผู้ป่วยและพยาบาลเป็นสำคัญ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่แนวทางการจัดทำแผนบริหารอัตรากำลังพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย/และผู้สงสัยติดเชื้อ COVID-19 (ฉบับที่ 2 : ปรับปรุง) ระบุว่า

แนวทางนี้จัดทำขึ้นสำหรับองค์กรพยาบาลของโรงพยาบาลทุกระดับ เพื่อใช้จัดทำแผนบริหารอัตรากำลังพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย/และผู้สงสัยติดเชื้อ COVID-19 โดยต้องคำนึงถึงระดับความรุนแรงของผู้ป่วย ศักยภาพของพยาบาล และความปลอดภัยของผู้ป่วยและพยาบาลเป็นสำคัญ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพ

1.แนวทางการบริหารจัดการอัตรากำลัง

2.แผนการจัดอัตรากำลังเสริม (ทุกโรงพยาบาลควรจัดทำแผนครอบคลุมทั้ง 4 แผน) ดังนี้

แผนที่ 1 บริหารจัดการอัตรากำลังภายในโรงพยาบาลของตนเอง

แผนที่ 2 ใช้อัตรากำลังพยาบาลเสริม พยาบาลอาสาสมัคร อาจารย์พยาบาลภายในจังหวัดงแผนที่ 3 ใช้อัตรากำลังพยาบาลเสริม พยาบาลอาสาสมัคร อาจารย์พยาบาลภายในเขตบริการสุขภาพ

แผนที่ 4 ใช้อัตรากำลังพยาบาลเสริม พยาบาลอาสาสมัคร อาจารย์พยาบาลภายนอกเขตบริการสุขภาพ

หมายเหตุ องค์กรพยาบาลสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติในแต่ละแผนตามบริบทโดยคำนึงถึงระดับความรุนแรงของผู้ป่วยและศักยภาพของพยาบาลเป็นสำคัญ

สรุปจากการประชุมหารือการบริหารจัดการด้านการพยาบาลตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ประธานชมรมผู้บริหารการพยาบาล ประธานชมรมพยาบาลชุมชน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (VDO Conference) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 และวันที่ 26 มีนาคม 2563

Add new comment