ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.พร้อมช่วยเหลือผู้ให้บริการ 2 เท่า ตามมติ ครม. หากปฏิบัติหน้าที่ได้รับความเสียหาย “กรณีโควิด-19” เป็นผู้เสียสละรับความเสี่ยงดูแลผู้ป่วยและควบคุมโรค ครอบคลุม อสม.ตามที่หน่วยบริการมีหนังสือมอบปฏิบัติภารกิจโควิด 19   

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า บุคลากรทางการแพทย์เป็นด่านหน้าสำคัญในการรับมือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทั้งการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล การควบคุมการแพร่กระจายของโรค รวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน ถือเป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างยิ่งเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อในการปฏิบัติงาน ที่ผ่านมาในการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบมาตรการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขนำเสนอ ซึ่งรวมถึงเพิ่มจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายกรณีโควิด-19 เป็น 2 เท่าจากเดิม โดยคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานบอร์ด ได้เห็นชอบตามอัตราการจ่ายดังกล่าวโดยใช้เงินจากงบกลางที่ได้รับเพิ่มเติมจากรัฐบาลกรณีโควิด-19 ในการจ่ายช่วยเหลือใน 3 กรณี ดังนี้

1. กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอย่างถาวร หรือเจ็บป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาตลอดชีวิต และมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการดำรงชีวิต จ่ายช่วยเหลือได้ตั้งแต่ 480,000-800,000 บาท

2. กรณีสูญเสียอวัยวะหรือพิการที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิต จ่ายเงินช่วยเหลือตั้งแต่ 200,000-480,000 บาท

3. กรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายเงินช่วยเหลือไม่เกิน 200,000 บาท

ทั้งนี้ สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นที่ สปสช.สาขาเขตพื้นที่ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับความเสียหาย โดยจะมีคณะกรรมการพิจารณาในการช่วยเหลือต่อไป

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า การช่วยเหลือความเสียหายในการให้บริการกรณีโรคโควิด-19 นี้ จะครอบคลุมบุคลากรทางการแพทย์ในทุกวิชาชีพที่ทำงานยังหน่วยบริการภาครัฐ ทั้งแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และนักเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น ส่วนกรณีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่ทำหน้าที่คัดกรองโรค ติดตามผู้ที่อยู่ในการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 และกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น สปสช.มีนโยบายในการดูแลเช่นกันตามที่หน่วยบริการได้มีหนังสือมอบหมาย อสม.ในการปฏิบัติหน้าที่กรณีโควิด-19 โดยจะดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงินและรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ.2559 ในหมวด 5 ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ

“สปสช.ให้ความสำคัญต่อการดูแลผู้ให้บริการที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด รวมถึงการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งขณะนี้ต่างทำงานกันอย่างเข้มแข็ง ทั้งที่หน่วยบริการและพื้นที่ พร้อมขอส่งกำลังใจไปยังบุคลากรในระบบสุขภาพทุกคนที่ร่วมทำหน้าที่สกัดและยุติการพร่ระบาดโรคระบาดใรขณะนี้” เลขาธิการ สปสช. กล่าว