สปสช.ย้ำ รพ.เอกชนตรวจโควิด-19 เชิงรุก ต้องคัดกรองกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ สธ.กำหนด

Mon, 2020-04-27 16:36 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สปสช.ย้ำโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก (Active case finding) ต้องยึดตามประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีกลุ่มเป้าหมายการตรวจคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ไม่ใช่ตรวจไปทั่วตามต้องการ แนะในระดับจังหวัดให้ยึดแนวตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดผู้กำหนด

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า จากการปรับกระบวนการค้นหาและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย จากช่วงแรกที่เป็นการดำเนินการเชิงรับ ไปเป็นการค้นหาเชิงรุก (Active case finding) และการค้นหาผู้ป่วยในชุมชน (Asymptomatic infection finding) ให้มากขึ้น ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

อย่างไรก็ดี จากการดำเนินการในช่วงที่ผ่านมาพบว่าการให้บริการตรวจคัดกรองเพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนที่ที่เป็นคู่สัญญาหรือดำเนินการร่วมกับสถานพยาบาลของรัฐ อาจเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เช่น มีการตรวจคัดกรองเป็นการทั่วไปตามต้องการโดยไม่ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ดังนั้น สปสช.ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการจ่ายชดเชยค่าบริการตรวจคัดกรองและการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อให้แก่หน่วยบริการ ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกสิทธิการรักษานั้น ขอเน้นย้ำว่าสถานพยาบาลเอกชนต้องปฏิบัติตามประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องแนวทางการให้บริการตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 นอกสถานพยาบาล

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า แนวทางการตรวจคัดกรองตามประกาศดังกล่าว ผู้รับบริการจะต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยในระดับพื้นที่ให้ยึดกลุ่มเป้าหมายและแนวปฏิบัติตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้กำหนด

นพ.ศักดิ์ชัย ยกตัวอย่างเช่นจังหวัดนนทบุรี ล่าสุดทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี และเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ส่งหนังสือแจ้งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ แจ้งว่าการดำเนินการค้นหาเชิงรุกหรือการค้นหาผู้ป่วยในชุมชนต้องได้รับอนุญาตจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นลายลักษณ์อักษรก่อนทุกครั้ง

นอกจากนี้ การสุ่มตรวจต้องมีการจัดทำแผนปฏิบัติการและมาตรการในการดำเนินการที่ชัดเจนและกำหนดให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้ชี้เป้าหรือกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ส่วนโรงพยาบาลใดที่มีแผนการดำเนินการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก การค้นหาผู้ติดเชื้อในชุมชน และการออกตรวจโควิด-19 นอกสถานพยาบาล ให้ประสานการปฏิบัติมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเพื่อจัดทำแผนร่วมกันก่อนดำเนินการทุกครั้ง เป็นต้น

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม