ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เลิกยาสูบทุกชนิดเป็นอีกทางหนึ่งในการป้องกันการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจาก COVID-19 ที่เป็นอันตรายถึงชีวิต โดยขอเชิญชวนผู้ใช้แรงงานและประชาชนทุกท่าน ที่เป็นผู้สูบและผู้ที่ต้องการให้คนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเลิกยาสูบ เพื่อป้องกันตนเองและคนที่รัก จากภัย COVID-19” โดยสามารถเข้าร่วม ‘โครงการเลิกสูบ ลดเชื้อ เพื่อตัวคุณ และคนที่คุณรัก’ และสามารถโทรปรึกษา สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 ได้ฟรี

ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) เปิดเผยผลสำรวจล่าสุด โดย ศจย. ร่วมกับ สวนดุสิตโพล ได้ทำ ‘การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานการณ์ COVID-19’ ในเดือนเมษายน พ.ศ.2563 กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ คือ ผู้ใช้แรงงานกลุ่มนอกระบบ เช่น รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง แท็กซี่ งานบ้าน เกษตร และประมง และผู้ใช้แรงงานกลุ่มในระบบ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ห้างร้าน เป็นต้น ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 1,105 คน ซึ่งลักษณะการทำงานในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ส่วนใหญ่มาทำงานปกติ มากที่สุด รองลงมาคือ พักการจ้างงานชั่วคราว และรับงานมาทำที่บ้าน โดยรับงานมาทำที่บ้านประมาณ 5 วันต่อสัปดาห์

“ซึ่งผลการสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่บริโภคยาสูบส่วนใหญ่ ทราบว่าการบริโภคยาสูบอาการจะรุนแรงขึ้นถ้ามีการติดเชื้อ COVID-19 และเมื่อสูบสามารถแพร่เชื้อได้ ร้อยละ 48 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างสูบลดลงมากกว่าเพิ่มขึ้น ดังนี้ ผู้ใช้แรงงานที่บริโภคยาสูบในปริมาณลดลง ร้อยละ 29 โดยส่วนใหญ่เนื่องจากรายได้ลดลงมากที่สุด รองลงมาคือ ต้องการดูแลสุขภาพ ส่วนผู้ใช้แรงงานที่บริโภคยาสูบในปริมาณเพิ่มขึ้น ร้อยละ 17% โดยส่วนใหญ่เนื่องจากมีความเครียดกับสถานการณ์ COVID-19 มากที่สุด รองลงมาคือ มีความเครียดจากการทำงาน และกักตุนสินค้า/กลัวสินค้าขาดแคลน/กังวลเรื่องราคาสินค้า” ศ.นพ.รณชัย กล่าว

ศ.นพ.รณชัย ให้ข้อเสนอแนะว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการศึกษาข้อมูลเชิงลึกกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่บริโภคยาสูบในปริมาณที่ลดลงในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เนื่องจากเป็นกลุ่มที่บริโภคยาสูบลดลง เพราะต้องการดูแลสุขภาพ เพื่อหาแนวทางการรณรงค์ให้ผู้ใช้แรงงานกลุ่มอื่นๆ หันมาสนใจดูแลสุขภาพและลดปริมาณการบริโภคยาสูบในอนาคต ส่วนผู้ใช้แรงงานที่บริโภคยาสูบในปริมาณที่มากขึ้น มีสาเหตุมาจากความเครียดทั้งในเรื่องของสถานการณ์ COVID-19 และความเครียดจากการทำงาน ดังนั้นหน่วยงานด้านสาธารณสุขควรให้ความสำคัญด้านการดูแลสุขภาพจิตของคนไทยที่มีความเครียดและส่งผลให้บริโภคยาสูบเพิ่มขึ้นได้

“ดังนั้นควรเลิกยาสูบทุกชนิด ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่ง ในการป้องกันการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจาก COVID-19 ที่เป็นอันตรายถึงชีวิต โดยขอเชิญชวนผู้ใช้แรงงานและประชาชนทุกท่าน ที่เป็นผู้สูบและผู้ที่ต้องการให้คนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดเลิกยาสูบ เพื่อป้องกันตนเองและคนที่รัก จากภัย COVID-19” โดยสามารถเข้าร่วม ‘โครงการเลิกสูบ ลดเชื้อ เพื่อตัวคุณ และคนที่คุณรัก’ ที่ https://forms.gle/jeMPFVJs7QvWusHy9 และสามารถโทรปรึกษา สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 ได้ฟรี” ศ.นพ.รณชัย กล่าว