ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานอนุกรรมการสรรหา รองประธานกรรมการคนที่สองและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เปิดเผยว่า เนื่องจากรองประธานกรรมการคนที่สอง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพชุดปัจจุบันจำนวน 8 คน  จะครบกำหนดตามวาระ 3 ปี ในวันที่ 16 ตุลาคมนี้ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ องค์กร ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้สมัครหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นรองประธานกรรมการคนที่สองและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน จนถึงวันที่ 7 กรกฎาคมนี้

นพ.อุดมศิลป์ เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จะศัดเลือกรายชื่อผู้เหมาะสมจำนวนไม่เกิน 2 เท่าของตำแหน่งที่จะมีกาiแต่งตั้งเพื่อเสนอคณะกรรมการสสส.พิจารณาเห็นชอบและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป ผู้สนใจสามารถขอรับแบบการสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลได้โดย ขอรับแบบการสมัครหรือเสนอชื่อบุคคล ณ สำนักงานสสส. ดาวน์โหลดเอกสารในเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th ห้วข้อ "การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นรองประธานกรรมการคนที่สองและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ" โดยกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน และส่งทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120 หรือทางจตหมายอิเล็กทรอนิกส์ boardrecruitment@thaihealth.or.th ทั้งกรณีสมัครและส่งเอกสารทางไปรษณีย์จะยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก

ทั้งนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่จะสรรหาจำนวน 8 ตำแหน่ง ประกอบด้วยด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ดันการพัฒนาชุมชน ด้านการสื่อสารมวลชน ด้านการศึกษา ด้านการกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านกฎหมาย และด้านการบริหาร โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการสรรหาทั้งตำแหน่งรองประธานกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย มีสัญชาติไทย อายุไม่เกินเจ็ดลิบปีบริบูรณ์ ไม่เป็นบุดดลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่คยได้ร้บโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุนตามมาตรา 5 ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับกองทุน หรือในกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของกองทุน หรือได้รับประโยชน์ในกิจการที่ขัดหรือแย้งกับวัตถุประสด์ของกองทุน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์และมีได้แสวงหากำไร

สำหรับคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่ง ได้แก่ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การพัฒนาชุมชน การสื่อสารมวลชน การศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม กฎหมาย หรือการบริหาร เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และเจตคติที่ดีต่อการสร้างเสริมสุชภาพ โดยมีความรูลวามเช้าใจทั้งในองค์รวมและความรู้ศวามสามารเฉพาะด้านอันเป็นประโยชน์ต่อกิจการขอกองทุน เป็นผู้ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีต่อการร่วมเรียนรู้และร่วมพัฒนากับบุคลากรระดับต่างๆ และเป็นผู้แสดงเจตนาว่าจะสามารถสละเวลาเพื่อร่วมการประชุมคณะกรรมการฯ และร่วมกิจกรรมสำคัญของกองทุนได้ตามความเหมาะสม