ปลัดสธ.แบ่งอำนาจหน้าที่ “ รักษาการรองปลัดฯ” บริหารจัดการงานสาธารณสุข

Fri, 2020-10-02 15:05 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

เปิดหน้าที่รักษาการรองปลัดฯ “หมอสุระ” รองด้านบริหารดูแลกองบริหารทรัพยากรบุคคล ฯลฯ “หมอณรงค์” รองกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ สถาบันกัญชาฯลฯ “หมอยงยศ” รองกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข “หมอธงชัย” รองกลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2563 ที่ผ่านมา นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1012/2563 เรื่องมอบอำนาจให้รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจและข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พร้อมทั้งแนบบัญชีรายละเอียดการมอบอำนาจ ดังนี้

1.นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(ด้านบริหาร) ดูแลเขตสุขภาพที่ 4, 5 และ 6 โดยรับผิดชอบ ดังนี้

1) กองกลาง

2)กองบริหารทรัพยากรบุคคล

3)กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

4)กองพัฒนาระบบบริหาร

5)กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ

6)สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท(สบพช.)

7)งานที่เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว และบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิและงานสสาธารณสุขชายแดน(กองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ , กองยุทธศาสตร์และแผนงาน,กองบริหารการสาธารณสุข)

นอกจากนี้ ยังดูแลหน่วยงานในกำกับ คือ องค์การเภสัชกรรม(อภ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์

**********************************************************

2.นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์) ดูแลกรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยฯ และกรมสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 7,8 ,9 และ 10 โดยรับผิดชอบ ดังนี้

1)กองการพยาบาล

2)ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข(ศอ.ปส.สธ.)

3)มูลนิธิในกำกับที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข

4)สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย

5)สภาวิชาชีพ

6) สำนักโครงการพระราชดำริโครงการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมพิเศษ

7)ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข

8)สำนักสารนิเทศ

9)สถาบันกัญชาทางการแพทย์

นอกจากนี้ ยังดูหน่วยงานในกำกับ คือ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

นพ.ณรงค์ สายวงศ์

*********************************************************

3.นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข) ดูแลกรมควบคุมโรค กรมอนามัย เขตสุขภาพที่ 11,12, และกรุงเทพฯ รับผิดชอบ ดังนี้

1)โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP)

2)สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ(IHPP)

3)คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4)สำนักงานโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน

5)สำนักวิชาการสาธารณสุข(สวส.)

6)สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีไทยและพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่

7)สำนักงานสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ

8)สำนักงานการณาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ดูแลสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)

นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ

********************************************

 

4.นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ) ดูแลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดูแลเขตสุขภาพที่ 1,2 และ 3

1)กองกฎหมาย

2)กองบริหารการคลัง

3)กองบริหารการสาธารณสุข

4)ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

5)กองสาธารณสุขฉุกเฉิน

6)ศูนย์บริหารทรัพยากรกรณีโรคติดต่อเชื้อโควิด-19

7)ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข

8)กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

9)ศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้

10)ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นอกจากนี้ดูแลสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.)

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร

******************************************************

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง :

-ปลัดสธ.คนใหม่เดินหน้า 30 บาทรักษาทุกที่ เริ่มกรุงเทพฯ พร้อมสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร(คลิป)

-“อนุทิน” ลงนามแต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน

Add new comment