ม.มหิดล ยกระดับให้บริการประชาชนวิเคราะห์มาตรฐานสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ด้วยวิธี HPLC

Tue, 2021-07-20 14:32 -- hfocus infographic
Print this pagePrint this page

หนึ่งในสมุนไพร "Champion Products" ตามยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจชาติ ซึ่งอยู่ในบัญชียาของทั้ง WHO และไทย ได้แก่ "ฟ้าทะลายโจร" ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ระบุว่ายาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร และยาจากผงฟ้าทะลายโจรสามารถใช้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีอาการไม่รุนแรงได้

รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงปองทิพย์ สิทธิสาร อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวินิจฉัย และหัวหน้าฝ่ายศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ฝ่ายสมุนไพร หรือ "CAPQ สมุนไพร" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงคุณสมบัติเด่นของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรว่า ใช้บรรเทาอาการของโรคหวัด อย่างเช่น ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล และมีไข้ ซึ่งการจะทำให้ได้มาซึ่งตัวยาที่ใช้รักษาบำบัดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องผ่านการตรวจวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน 

ด้วยบทบาทของการเป็น "ปัญญาของแผ่นดิน" ที่พึ่งพาของประชาชนชาวไทยด้านวิชาการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงให้บริการประชาชนในเรื่องการวิเคราะห์มาตรฐานสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ด้วยวิธี HPLC (High Performance Liquid Chromatography) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์สารสำคัญในสมุนไพรในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

บัญชียาหลักของชาติมีการระบุปริมาณของสารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ที่อยู่ในสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สำหรับการรักษาอาการของโรคหวัดว่า ผู้ป่วยจะต้องได้รับปริมาณของสารแอนโดรกราโฟไลด์ประมาณ 60 - 120 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งหากสมุนไพรได้รับการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง จะนำไปสู่การใช้อย่างเหมาะสม

"CAPQ สมุนไพร" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจร โดยผู้สนใจสามารถติดต่อส่งตัวอย่างสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ทั้งที่เป็นวัตถุดิบ สารสกัด และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์สารแอนโดรกราโฟไลด์ ด้วยวิธี HPLC ได้ที่โทร.096-8123539 E-mail: mucapqnp@gmail.com, https://pharmacy.mahidol.ac.th/capq/np LINE ID: capqnp

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม