ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

หนึ่งในสมุนไพร "Champion Products" ตามยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจชาติ ซึ่งอยู่ในบัญชียาของทั้ง WHO และไทย ได้แก่ "ฟ้าทะลายโจร" ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ระบุว่ายาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร และยาจากผงฟ้าทะลายโจรสามารถใช้กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีอาการไม่รุนแรงได้

รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงปองทิพย์ สิทธิสาร อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวินิจฉัย และหัวหน้าฝ่ายศูนย์วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ฝ่ายสมุนไพร หรือ "CAPQ สมุนไพร" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวถึงคุณสมบัติเด่นของสมุนไพรฟ้าทะลายโจรว่า ใช้บรรเทาอาการของโรคหวัด อย่างเช่น ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล และมีไข้ ซึ่งการจะทำให้ได้มาซึ่งตัวยาที่ใช้รักษาบำบัดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องผ่านการตรวจวิเคราะห์ที่ได้มาตรฐาน 

ด้วยบทบาทของการเป็น "ปัญญาของแผ่นดิน" ที่พึ่งพาของประชาชนชาวไทยด้านวิชาการเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงให้บริการประชาชนในเรื่องการวิเคราะห์มาตรฐานสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ด้วยวิธี HPLC (High Performance Liquid Chromatography) ซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์สารสำคัญในสมุนไพรในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

บัญชียาหลักของชาติมีการระบุปริมาณของสารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) ที่อยู่ในสมุนไพรฟ้าทะลายโจร สำหรับการรักษาอาการของโรคหวัดว่า ผู้ป่วยจะต้องได้รับปริมาณของสารแอนโดรกราโฟไลด์ประมาณ 60 - 120 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งหากสมุนไพรได้รับการวิเคราะห์ที่ถูกต้อง จะนำไปสู่การใช้อย่างเหมาะสม

"CAPQ สมุนไพร" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทะลายโจร โดยผู้สนใจสามารถติดต่อส่งตัวอย่างสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ทั้งที่เป็นวัตถุดิบ สารสกัด และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์สารแอนโดรกราโฟไลด์ ด้วยวิธี HPLC ได้ที่โทร.096-8123539 E-mail: mucapqnp@gmail.com, https://pharmacy.mahidol.ac.th/capq/np LINE ID: capqnp