ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สภากาชาดไทยส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด และนายก อบจ. 38 จังหวัด ถึงแนวทางการบริหารวัคซีนโควิด “โมเดอร์นา” ย้ำ! ขอให้ฉีดตามกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม พร้อมให้จัดส่งบัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมายภายใน 30 ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 19 ส.ค.2564 ที่ผ่านมา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติการแทนเลขาธิการสภากาชาดไทย ลงนามในหนังสือเรื่อง แนวทางการบริหารวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 Moderna สภากาชาดไทย ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 38 จังหวัด

โดยสาระสำคัญ ระบุตามที่สภากาชาดไทยได้จัดสรรวัคซีนโควิด “โมเดอร์นา” ให้องค์การบริการส่วนจังหวัด เพื่อนำไปฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ได้แก่ 1.คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ 2.ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป 3.บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล 4. ผู้ที่ทำงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนหนังสือ และ5. บุคลากรที่ออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชนตามโครงการฉีดวัคซีนให้ประชาชนครั้งนี้ และบุคคลที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน เนื่องจากติดขัดระเบียบกฎหมายทางราชการ และได้มีการชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนเมื่อวันที่ 17 ส.ค.2564 ไปแล้วนั้น

เพื่อให้เป้นไปตามแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ที่ได้กำหนดการจัดหาวัคซีนนำมาฉีดให้กับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามแนวทางหรืออยู่ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และการดำเนินการฉีดต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 กลุ่มเป็นกลุ่มเสี่ยงลำดับแรก สภากาชาดไทย จึงขอแจ้งแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโมเดอร์นา ดังนี้

1.ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สำรวจจัดทำข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย พร้อมรายชื่อสำรองอีกร้อยละ 30 ของจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่จังหวัดได้รับการจัดสรรวัคซีน ตามแบบฟอร์ม Whitelist ของระบบ “หมอพร้อม” ส่งให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องของกลุ่มเป้าหมาย และให้ส่งบัญชีข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอนุมติจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแล้ว ให้สภากาชาดไทย เพื่อนำไปตรวจสอบคุณสมบัติตามรายชื่อของกลุ่มเป้าหมายกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อาจมีการนำรายชื่อดังกล่าวแสดงทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทย เพื่อให้สาธารณชนตรวจสอบเพื่อความโป่งใส ก่อนนำข้อมูลดังกล่าว เข้าสู่ระบบหมอพร้อมต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้สภากาชาดไทยภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

2.ในการกำหนดจำนวนประชาชนแต่ละกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 กลุ่ม ว่าจะแดให้กลุ่มใดจำนวนมากน้อยเท่าใดนั้น ขอให้จังหวัดให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยเรียงลำดับความสำคัญจากกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 และกลุ่มที่ 5 ตามลำดับ ทั้งนี้ ประชาชนกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 4 และกลุ่มที่ 5 นั้น ต้องไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน หรือห้ามนำไปฉีดเป็นวัคซีนเข็มที่ 3 (Booster) โดยเด็ดขาด เนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แต่อย่างใด

3.เนื่องจากมีบางจังหวัดจะขอเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีน โดยอ้างว่าประชาชนตามกลุ่มเป้าทั้ง 5 กลุ่ม ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้วนั้น จังหวัดจะต้องมีการแสดงข้อเท็จจริง พร้อมหลักฐานที่ชัดเจน ว่า ประชาชนทั้ง 5 กลุ่มเป้าหมายได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว จึงจะขอขยายหรือเพิ่มกลุ่มเป้าหมายใหม่ได้ โดยจะต้องให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมีมติรับรองการเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวด้วย แล้วส่งไปยังสภากาชาดไทยพิจารณาก่อน

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org