ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงการต่างประเทศ ส่งหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) กรณีโปแลนด์บริจาควัคซีนโมเดอร์หน้าให้มธ. ย้ำ! การบริจาคไม่ใช่แบบรัฐต่อรัฐ ไม่ได้รับแจ้งผ่านช่องทางการทูต จึงเป็นการติดต่อระหว่างผู้บริจาคและหน่วยงานรับบริจาค ขอให้มธ.พิจารณาอย่างถี่ถ้วน หารือสาธารณสุข เพื่อป้องกันการร้องเรียนจากฝ่ายใดในภายหลัง

จากกรณีกระแสข่าวประเทศโปแลนด์เตรียมบริจาควัคซีน “โมเดอร์นา” ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยมีข่าวว่าจะส่งมอบภายในปลายเดือนต.ค.2564นั้น

ล่าสุดสังคมออนไลน์มีการแชร์หนังสือจากกระทรวงการต่างประเทศ ลงนามโดยนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ออกหนังสือด่วน ส่งถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การนำเข้าวัคซีนโมเดอร์นา(บริจาค) จากโปแลนด์ มายังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โดยหนังสืออ้างถึง 1. หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ อว 67/ร1135 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564

2. หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ อว 67/264 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564

ระบุว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง 1. แจ้งว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับความร่วมมือจากองค์กร Rzadowa Agencia Rezerw Strategicznych (RARS) ของโปแลนด์ และว่ารัฐบาลโปแลนด์จะบริจาควัคซีน โมเดอร์นาให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์กระทรวงการต่างประเทศมอบหมายให้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ช่วยอำนวยความสะดวกตรวจสอบวัคซีน และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐของโปแลนด์ในการจัดส่งวัคซีนดังกล่าวมายังประเทศไทย

และหนังสือที่อ้างถึง 2. ขอให้กระทรวงการต่างประเทศให้ความร่วมมือในการนำวัคซีนดังกล่าวเข้าประเทศไทย และมอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เป็นตัวแทนขอบคุณหน่วยงานภาครัฐของโปแลนด์ในการบริจาคดังกล่าว ความแจ้งแล้วนั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอเรียน ดังนี้

1. โดยที่การบริจาควัคซีนโมเดอร์นาจากโปแลนด์ข้างต้น ไม่ใช่การบริจาคในลักษณะรัฐต่อรัฐ โดยกระทรวงการต่างประเทศไม่ได้รับแจ้งเรื่องการบริจาคดังกล่าวผ่านช่องทางการทูตอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการต่างประเทศโปแลนด์หรือสถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย จึงเห็นว่า การติดต่อโดยตรงระหว่างหน่วยงานผู้บริจาควัคซีนของโปแลนด์และหน่วยงานผู้รับบริจาควัคซีนในไทย จะเหมาะสมกว่า

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจพิจารณาหารือกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับกระบวนการนำวัคซีนดังกล่าวเข้าประเทศไทย รวมทั้งประเด็นอื่น ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเด็นการชดเชยความเสียหาย (indemnity) ฯลฯ

3. อนึ่ง ในการบริจาควัคซีน Astra Zeneca และวัคซีน Pfizer จากมิตรประเทศให้รัฐบาลไทยที่ผ่านมา บริษัทผู้ผลิตวัคซีนต้องให้ความยินยอมด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงอาจพิจารณาแนวปฏิบัติในการบริจาควัคซีนโมเดอร์นาในครั้งนี้โดยถี่ถ้วน เพื่อป้องกันการร้องเรียนจากฝ่ายใดในภายหลัง