ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือ 17 หน่วยงาน สร้างเครือข่ายพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพ ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งของระบบบริการสุขภาพของประเทศ

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2565) ที่ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหาร 17 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก

โดยนายอนุทิน กล่าวว่า พระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2562 ได้ประกาศใช้เป็นกฎหมายและมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 6 เมษายน 2562 ส่งผลให้สถาบันพระบรมราชชนก มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความเท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีพันธกิจหลักที่สำคัญ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการผลิตและการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข มีการจัดการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ การสอน การวิจัย การพัฒนานวัตกรรมให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพและพัฒนาระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

“การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนี้ ถือเป็นความร่วมมือระดับชาติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทำให้เกิดการผลิตบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพและความแข็งแกร่งของระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ” นายอนุทินกล่าว

สำหรับหน่วยงานที่ลงนามความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ ประกอบด้วย

 1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 2. กรมการแพทย์
 3. กรมควบคุมโรค
 4. กรมอนามัย
 5. กรมสุขภาพจิต
 6. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 7. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 8. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 9. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 10. องค์การเภสัชกรรม
 11. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
 12. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
 13. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 14. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 15. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
 16. โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ