ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประธาน ชมรม ผอ.รพ.สต.(ประเทศไทย) ทำหนังสือถึงรองนายกฯ “วิษณุ เครืองาม” ขอร่วมสังเกตการณ์ประชุมหารือของสมาชิกวุฒิสภา 25 มี.ค. 65 ประเด็นถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ไปยัง อบจ.

นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขออนุญาตเข้าร่วมสังเกตการณ์และให้ข้อมูลประกอบการประชุมหารือของสมาชิกวุฒิสภา โดยระบุว่า

ตามที่ ท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ได้นัดประชุมข้อหารือของสมาชิกวุฒิสภา ประเด็นการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยเชิญกระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงาน ก.พ. สำนักงบประมาณ ผู้แทน ก.ก.ถ. และสำนักงาน กกถ. ร่วมประชุมในวันที่ 25 มี.ค. 2565 เวลา 14.00 น. ที่อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

โดยรายละเอียด ดังนี้ ชมรมโรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย) และสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อนโยบายการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งนี้ แต่ไม่ได้ถูกเชิญให้เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อให้การประชุมหารือของสมาชิกวุฒิสภา และส่วนราชการมีข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้าน และให้ความสำคัญกับบุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชมรมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย)

“จึงขออนุญาตให้นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรมฯ เข้าร่วมสังเกตการณ์ และให้ข้อมูลประกอบการประชุมหารือครั้งนี้ด้วย”