ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พรรคประชาธิปัตย์ มีมติไม่สนับสนุน "กัญาเสรี"  ขอให้คณะ กมธ.ถอนร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ออกไปจากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำกลับไปทบทวนใหม่ ขอให้รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขทบทวนประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ปลดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติด เพื่อกำหนดให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติด  ขณะที่เนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.มีความหละหลวม อาจเกิดการเสพกัญชา เพื่อนันทนาการมากกว่าทางการแพทย์  ด้านชมรมแพทย์ชนบทชื่นชม ปชป.

เมื่อวันที่ 14 กันยายน  พรรคประชาธิปัตย์ เผยแพร่ข้อมูลผ่านเฟซบุ๊ก Democrat Party, Thailand พรรคประชาธิปัตย์ ถึงมติพรรคต่อร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. ว่า เมื่อเวลา 10.10 น. (14 ก.ย.)  ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ดร.พิมพ์รพี พันธ์ุวิชาติกุล นายสาคร เกี่ยวข้อง และดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวว่าได้รับมอบหมายจากพรรคประชาธิปัตย์ให้แถลงมติของพรรคฯ ซึ่งเกิดจากการประชุมพรรคฯ เมื่อวานนี้ (13 ก.ย. 65)

โดยได้มีการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยประเด็นที่สำคัญ คือมีการพิจารณาเรื่องร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. …. ซึ่งคณะ กมธ. พิจารณาเสร็จแล้ว และกำลังจะเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ (14 ก.ย. 65) โดยที่ประชุมพรรคฯ ได้ร่วมอภิปรายกันอย่างกว้างขวางและ ส.ส.หลายคนจากหลากหลายพื้นที่ได้แสดงความวิตกกังวลจากสถานการณ์ของการประกาศให้กัญชาไม่เป็นยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางพรรคฯ ได้รับการประสานและให้ข้อมูลจากวงการแพทย์

ล่าสุดศูนย์วิจัยยาเสพติด วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำหนังสือถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภูมิภาค โดยแสดงความวิตกกังวลต่อเรื่องร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวว่าจะเกิดผลกระทบต่อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน อีกทั้ง ในช่วงที่ผ่านมาภายหลังมีการประกาศปลดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติดแล้ว มีสถานการณ์ที่มีผลกระทบจากผู้เสพยาเสพติด จนกระทั่งป่วยถึงจิตเวชได้ทำร้ายพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่ ทำให้พ่อแม่ ครู อาจารย์หรือองค์การศึกษาต่าง ๆ มีความวิตกกังวล 

 

ภาพจากเฟซบุ๊กพรรคประชาธิปัตย์

 

ทั้งนี้ พรรคฯ จึงได้มีการพิจารณาถึงเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ซึ่งแต่เดิมแม้ว่าพรรคฯ จะมีมติเห็นด้วยกับหลักการของร่าง พ.ร.บ.ฉบับของรัฐบาล ซึ่งคาดหวังว่าร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวนั้น จะมีบทบัญญัติที่เข้มแข็งในการควบคุม ส่งเสริมหรือสนับสนุนในเรื่องกัญชา กัญชง โดยเป็นไปในลักษณะที่ให้การเสพกัญชานั้นเป็นไปเพื่อวงการแพทย์หรือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น

แต่เมื่อพิจารณาเนื้อหาของกฎหมายทั้งหมดแล้วเห็นว่ายังมีความหละหลวมอยู่มาก และยังมีประเด็นที่มีความวิตกกังวลอีกหลายประเด็น อาทิ 1.ยังมีลักษณะเป็นการกำหนดให้เป็นกฎหมายที่ส่งเสริม สนับสนุนเรื่องของการปลูกกัญชา 2. ยังอนุญาตให้บุคคลทั่วไปสามารถจดแจ้งปลูกกัญชาได้ ซึ่งเรื่องนี้ทางพรรคฯ ไม่เห็นด้วย เพราะไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ แต่อาจเป็นเรื่องของการเสพเพื่อนันทนาการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสังคมในระยะยาว ดังนั้น พรรคฯ จึงมีมติร่วมกันใน 2 เรื่อง คือ

1. ขอให้รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขทบทวนประกาศของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้ปลดกัญชาออกจากการเป็นยาเสพติด เพื่อกำหนดให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติด 2. เนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวยังมีความหละหลวมและยังมีประเด็นที่อาจทำให้เกิดการเสพกัญชาเพื่อนันทนาการมากกว่าทางการแพทย์หรือส่งเสริมไปในทางอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม 

จึงขอให้คณะ กมธ.ถอนร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ออกไปจากสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำกลับไปทบทวนใหม่ ภายหลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้ทบทวนเรื่องประกาศกระทรวงแล้ว กฎหมายฉบับนี้อาจต้องมีการทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงฯ อาทิ อาจพิจารณาปรับแก้ไขให้เหลือแต่เรื่องของกัญชง 

ส่วนยาเสพติดที่เป็นกัญชานั้น ควรให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น ซึ่งในวันนี้ภายหลังจากแถลงข่าวแล้วหากกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกของพรรคฯ ก็จะขออภิปรายแสดงความคิดเห็นและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าพรรคฯ มีท่าทีต่อร่าง พ.ร.บ.นี้อย่างไร ส่วนในทางปฏิบัตินั้น เมื่อทางพรรคฯ ได้มีมติแล้วได้มอบหมายให้วิปของพรรคฯ แจ้งให้วิปรัฐบาลได้ทราบถึงท่าทีของพรรคฯ ต่อเรื่องดังกล่าว

โดยเรื่องที่พรรคฯ ตัดสินใจมีมติและดำเนินการไปนั้นเป็นการรับฟังเสียงของประชาชน วงการแพทย์ วงการสาธารณสุข ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชน ซึ่งประเด็นเรื่องนี้เป็นประเด็นเรื่องหลักการ ไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองแต่อย่างใด และหวังว่าผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพรรคการเมืองที่สนับสนุนในเรื่องนี้อยู่ จะเข้าใจประเด็นเรื่องผลกระทบทางสังคม และเข้าใจประเด็นที่พรรคฯ ได้มีมติเคารพเสียงของพี่น้องประชาชนด้วย

 

(ข่าวเกี่ยวข้อง : "ปานเทพ" ยันไม่มีวันถอนร่างพรบ.กัญชาออกจากสภาฯ )

 

ขณะที่ชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ชื่นชมการตัดสินใจของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ที่รับฟังเสียงสะท้อน ข้อกังวลของประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ของกัญชาที่มีผลกระทบต่อสังคม…