ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วันที่ 3 ตุลาคม 2565 “ อบจ.ปราจีนบุรี ” จัดพิธีรับมอบการถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ดีเดย์พร้อมกัน 49 จังหวัดทั่วประเทศ

.

ขอบคุณภาพ : นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ประเทศไทย)