การถ่ายโอนสถานีอนามัย

 • นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข (กมธ.สาธารณสุข) วุฒิสภา ได้ทำหนังสือ ด่วนที่สุด ถึง “นายกรัฐมนตรี” เรื่องขอให้ยับยั้งการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ลงวันที่ 8 ธ.ค. 2564
  2021-12-10 09:46
 • คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนฯ เผยมีอบจ. 49 จังหวัด ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีเลิส 45 จังหวัด และอยู่ระดับดีมาก 4 จังหวัด ล่าสุดมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) 3,390 แห่ง ข้าราชการที่ประสงค์ขอถ่ายโอนมี12,037 คน และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างขอถ่ายโอนมี 9,862 คน รวมแล้วคนกระทรวงสาธารณสุขแจ้งความประสงค์ขอถ่ายโอนไป อบจ. นั้นมีเกือบ 22,000 คน  (ข้อมูลวันที่ 9 ธันวาคม 2564)
  2021-12-09 21:36
 • คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนฯ มีมติเห็นชอบ อบจ. 49 จังหวัด ส่วนมากผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีเลิส อีกทั้งรพ.สต. 3,036 แห่ง มีความประสงค์ถ่ายโอน ย้ำตัวเลขชัดเจน 7 ธ.ค. 64 นี้
  2021-12-01 21:16
 • เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 2564 ปลัด สธ. ลงนามออกคำสั่ง สำนักงานปลัด สธ. เรื่อง “แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อบริหารจัดการการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข” 
  2021-11-14 18:54
 • เปิดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการประเมินความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (สําหรับการส่งมอบภารกิจในปีงบประมาณ 2565)
  2021-11-13 15:46
 • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 คณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ เป็นประธานในที่ประชุม ได้มีมติเห็นชอบผลการประเมินความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเพื่อรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  2021-11-09 12:31
 • สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และสำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “สรุปบทเรียนและทิศทางในอนาคตการถ่ายโอนสถานีอนามัย” โดยมี นพ.มงคล ณ สงขลา ผู้ทรงคุณวุฒิ สวรส. นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ กระทรวงสาธารณสุข และสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนจากกระทรวงสาธารณสุขสู่ อปท. จำนวน 39 แห่งร่วมด้วย ที่โรมแรมริชมอนด์ นนทบุรี
  2012-06-26 20:25