ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน จ.ระยอง เพิ่มเติมอีก 2 อำเภอ เพื่อฟื้นฟูความรู้และยกระดับเป็น อสม.หมอประจำบ้าน พร้อมย้ำให้ยึดอุดมการณ์จิตอาสา ร่วมดูแลผู้สูงอายุตามนโยบาย และเร่งเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนให้ครบ 4 เข็ม เพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน 

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน จังหวัดระยอง ปี 2566 เพิ่มเติมอีก 2 อำเภอ 1,800 คน ได้แก่ อสม.อำเภอแกลง จำนวน 800 คน ในวันที่ 28 มกราคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอแกลง และ อสม.อำเภอบ้านค่าย จำนวน 1,000 คน ในวันที่ 29 มกราคม 2566 ณ ศาลาโดมเขียว ตำบลชากบก 
อำเภอบ้านค่าย โดยมี นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง นพ.ประดิษฐ์ ปฐวีศรีสุธา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง นายเริงชัย สุขสิลา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ผอ.โรงพยาบาล คณะผู้บริหาร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ

 

ดร.สาธิต กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้คนไทยทุกคนมีหมอประจำตัว 3 คน ซึ่ง อสม.จะเป็นหมอคนแรก คือ หมอประจำบ้าน ที่เป็นกลไกสำคัญเชื่อมต่อการทำงานกับหมอสาธารณสุข และหมอครอบครัว การให้ความรู้ด้านวิชาการ เพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้ อสม.สามารถจัดการปัญหาสุขภาพของประชาชน ร่วมกับทีมหมอครอบครัวและเครือข่ายสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขอให้ยึดอุดมการณ์จิตอาสา ทำงานอย่างเต็มที่ ดูแลตัวเองให้มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง อีกทั้งดำเนินงานตามนโยบายปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทยร่วมดูแลคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ มุ่งสู่เป้าหมาย 10 ล้านคนทั่วประเทศ ตลอดจนช่วยกันเร่งกระตุ้นเชิญชวนประชาชนเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ให้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนให้ครบ 4 เข็ม 
เพื่อช่วยลดการป่วยหนักและการเสียชีวิต

สำหรับการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพ อสม.ฯ จังหวัดระยอง กำหนดจัดให้ครบทั้ง 8 อำเภอ รวม 5,000 คน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นี้ ได้แก่ ครั้งที่ 1 อสม.อำเภอเมืองระยอง จำนวน 1,200 คน วันที่ 14 มกราคม 2566 ครั้งที่ 2 อสม.อำเภอแกลง จำนวน 800 คน วันที่ 28 มกราคม 2566 ครั้งที่ 3 อสม.อำเภอบ้านค่าย จำนวน 1,000 คน วันที่ 29 มกราคม 2566 ครั้งที่ 4 อสม.อำเภอนิคมพัฒนาและอำเภอบ้านฉาง จำนวน 800 คน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 5 อสม.อำเภอวังจันทร์และอำเภอเขาชะเมา จำนวน 700 คน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 และครั้งที่ 6 อสม.อำเภอปลวกแดง จำนวน 500 คน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การบรรยายและการออกบูธของสมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย การบรรยายการดำเนินงานของ อสม. และการให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ ด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 และการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น