ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขต อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สร้างขึ้นใหม่จากความร่วมมือของคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านตลาดเขตกับภาคประชาชน โดยบริจาคที่ดิน ทุนทรัพย์ และจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมกว่า 15 ล้านบาท ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพใกล้บ้าน ที่มีคุณภาพและสะดวก รวดเร็ว

วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2566) ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขต อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลาดเขต พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริจาค 12 ราย โดยมีนายศักรินทร์ ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รักษาราชการแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 5 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล อสม.จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงานกว่า 1,500 คน

นายอนุทิน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขมุ่งเน้นการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งที่ผ่านมา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านตลาดเขต ได้ให้บริการประชาชนมากกว่า 4,000 คน ทำให้มีปัญหาเรื่องพื้นที่คับแคบ ผู้รับบริการเกิดความแออัด รวมถึงในช่วงฤดูฝนยังมีปัญหาน้ำท่วมขังทุกปี คณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.บ้านตลาดเขต จึงเห็นควรจัดสร้างอาคารแห่งใหม่ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน และคณะกรรมการร่วมกันจัดหางบประมาณในการก่อสร้าง ครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการให้บริการประชาชน เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 15,802,932 บาท

“ขอชื่นชมผู้บริหารและบุคลากรของรพ.สต.บ้านตลาดเขต ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต.บ้านตลาดเขต และประชาชนอําเภอพนมทวน ที่รวมใจบริจาคที่ดินและทุนทรัพย์ในการก่อสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ รวมทั้งยังจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย มาใช้ในการให้บริการ ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” นายอนุทินกล่าว

สำหรับรพ.สต.บ้านตลาดเขต แห่งใหม่ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 2 ไร่ 54 ตารางวา เป็นอาคาร 1 ชั้น ประกอบด้วย ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ER) ห้องเวชระเบียน ห้องจ่ายยา คลังยา ห้องตรวจพัฒนาการเด็ก ห้องนวดแผนไทย และห้องตรวจโรคทั่วไป 2 ห้อง มีโรงพยาบาลพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย เริ่มเปิดให้บริการเมื่อเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจมาก จากการได้รับบริการที่มีคุณภาพ และสะดวก รวดเร็ว