ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สำนักงาน ก.พ. ส่งหนังสือตอบกลับ ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขฯ  4 ข้อกรณีความก้าวหน้าบุคลากรปฏิบัติงาน ทั้งกำหนดตำแหน่งใหม่เป็นนักสาธารณสุข การเลื่อนระดับชำนาญการ บรรจุข้าราชการโควิด และปรับเปลี่ยนสายงาน อยู่ระหว่างรอดำเนินการทั้งสิ้น

 

 

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม นายริซกี สาร๊ะ  เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) กล่าวว่า หลังจากชมรมนักวิชาการสาธารณสุข(ประเทศไทย) ได้ติดตามความคืบหน้า 4 ประเด็น ที่ ก.พ.ร สำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อ 14 มีนาคม 2566 และ สำนักนายกรัฐมนตรีทำหนังสือถึง ก.พ. 17 มีนาคม 2566 จากนั้น  ก.พ. ทำหนังสือตอบ ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข (ประเทศไทย) เมื่อ 24 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งโดยรวมแล้วก็คำตอบเดิม ไม่มีอะไรคืบหน้าเลย แต่คงต้องรอว่า จะมีอะไรต่อไป น่าจะหลังเลือกตั้ง

 

 

โดยเนื้อหาที่สำนักงาน ก.พ.ส่งมา ประกอบด้วย 

 

ก.พ.แจงอยู่ระหว่างปรับปรุงมาตรฐานทุกสายงาน

 

1.ขณะนี้สำนักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลการปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งในภาพรวมทุกสายงานในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย การปรับเพิ่มระดับของสายงานที่มีอยู่เดิม การปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง การปรับปรุงลักษณะงานในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง รวมถึงการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานเพิ่มใหม่ และหาก อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลระบบเปิดได้พิจารณาภาพรวมดังกล่าวแล้ว จะนำเสนอ ก.พ. เพื่อพิจารณากำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการเพิ่มใหม่ ในตำแหน่งนักสาธารณสุขโดยเร็วต่อไป

 

สำนักงาน ก.พ.แจงกรณีเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ

 

2.การเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษของหัวหน้างานตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน สำนักงาน ก.พ.ขอเรียนว่า  การเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งดังกล่าว จะต้องพิจารณาถึงความเป็นธรรมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอื่นๆ ที่มีโครงสร้างการบริหารงานในลักษณะใกล้เคียงกัน จึงจำเป็นต้องพิจารณาผลกระทบในภาพรวม โดย ขณะนี้สำนักงาน ก.พ.อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งสำหรับการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าให้แก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาพ ซึ่งจะนำกรณีของโรงพยาบาลชุมชนมาประกอบการพิจารณาด้วย หากผลการพิจารณาของ ก.พ. เป็นประการใด จะแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบต่อไป

 

กรณีจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่

 

3.การพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ให้กระทรวงสาธารณสุขทราบและดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างเร่งรัดการบริหารอัตราว่างและดำเนินการทบทวนคำขอรับการจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มใหม่ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดสรรอัตรากำลังเพิ่มใหม่ของคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด

 

กรณีเปลี่ยนสายงานของข้าราชการ

 

4.การจัดทำหลักเกณฑ์การเปลี่ยนสายงานของข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการเป็นกรณีพิเศษจะต้องพิจารณาหลายมิติเพื่อความรอบคอบในทุกประเด็น เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมในการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งระบบ รวมทั้งงบประมาณที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนจะต้องพิจารณาข้อมูลข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ทุกสายงานและทุกตำแหน่งในส่วนราชการต่างๆ ประกอบการพิจารณาด้วย

 

“จากคำตอบ เหมือนกำลังพิจารณา อาจต้องรอก่อนหลังเลือกตั้งว่า จะอย่างไร และทางชมรมฯ จะมีการพิจารณาจะมีการเคลื่อนไหวและติดตามต่อไป อย่างการบรรจุโควิดเหมือนรอเคลียร์ตำแหน่งหลังเดือนเมษายน ซึ่งทุกๆข้อดูแล้วต้องรออยู่ดี” นายริซกี กล่าว

 

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org