ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรุ๊ปไลน์จากฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข มีการเผยแพร่อินโฟกราฟิก ร่าง"นโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี 2567"

โดยมีการร่างนโยบาย 12 แนวทางยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค ดังนี้

1. โครงการพระราชดําริฯ / เฉลิมพระเกียรติ/ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์

- โรงพยาบาลราชทัณฑ์ปันสุข
- รพร./รพก./สอน. เฉลิมพระเกียรติ/สุขศาลาพระราชทาน
- To be number one 
- อื่นๆ 

2. รพ.กทม.50 เขต 50 รพ. และปริมณฑล 

- รพ.ของประชาชน
- รพ.รัฐร่วมเอกชน
- Autonomous Hotpital

3. สุขภาพจิต/ยาเสพติด

- โรงพยาบาลใกล้บ้านมีแผนกจิตเวชที่เข้าถึงได้

- ปรึกษาจิตแพทย์/นักจิตวิทยา ผ่าน Telemedicine

4. มะเร็งครบวงจร

- กองทุนมะเร็ง 

- มะเร็งปากมดลูก

- CA warrior

- มะเร็งท่อน้ําดี ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ

5. สร้างขวัญและกําลังใจบุคลากร

- เพิ่มบุคลากร ลดภาระงาน 

- สร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากรและอสม.

- กสธ. ออกจาก กพ.

6. การแพทย์ปฐมภูมิ

- นัดหมาย พบหมอ ตรวจเลือด รับยา หน่วยบริการใกล้บ้าน

- Smart อสม.

- อนามัยโรงเรียน

7. สาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เฉพาะ

- สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

- รพ.ชายแดน เช่น แม่ฮ่องสอน ตาก 

- กลุ่มชาติพันธ์ มอร์แกน ไร้รัฐ

8. สถานชีวาภิบาล

- ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยระยะสุดท้าย

- ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Home Ward)

9. พัฒนารพช. แม่ข่าย

- พัฒนาศักยภาพการตรวจวินิจฉัย และรักษา CT MRI

- ลดแออัด ลดรอคอย

- ระบบส่งต่อแบบไร้รอยต่อ

- Mobile Stoke Unit

10. ดิจิทัลสุขภาพ

- บัตรประชาชนใบเดียว ดิจิทัลไอดี ยืนยันตัวตน ตรวจสอบสิทธิ

- ประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์

- รพ.อัจฉริยะ

- คิวออนไลน์

- คลังข้อมูลสุขภาพ

- e-Service

11. ส่งเสริมการมีบุตร

- เพิ่มอัตราการเกิดของเด็ก

12. เศรษฐกิจสุขภาพ 

- ECC และการแพทย์มูลค่าสูง

- ศูนย์กลางการแพทย์การดูแลสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

- Safety Tourist ยกระดับความปลอดภัย อาหาร สถานที่ ระบบสุขภาพ ระบบเฝ้าระวังโรค ความมั่นคงด้านวัคซีน และเวชภัณฑ์ รองรับนักท่องเที่ยว