Taxonomy term
 • Tuesday, February 11, 2014
  08:47
  เดลินิวส์ - "ที่ผ่านมาข้าราชการพนักงานท้องถิ่นเปรียบเหมือนพลเมืองชั้นสองขณะที่ข้าราชการประจำสามารถเบิกตรงค่ารักษาพยาบาลจากกรมบัญชีกลางได้ งบของท้องถิ่นถูกจำกัดโดยเฉพาะ อบต.เล็ก ๆ ที่อยู่บนเขา และพวกสอบบรรจุเป็นลูกจ้างรวมทั้งข้าราชการซีเล็ก ๆ ซี 1 ซี 2 ซี 3 ก็ไม่ค่อยมีเงินที่จะสำรองจ่ายไปก่อนเมื่อเจ็บป่วย เช่น คลอดลูกเราก็ต้องสำรองจ่ายไปก่อน บางทีก็มายืมเงินปลัดบ้าง หรือเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ เพราะไม่เงิน"
  2014-02-11, 08:47
 • Sunday, January 12, 2014
  09:48
  ข่าวสด - นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.และเทศบาล หรือ กองทุนสุขภาพตำบลขึ้นทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และสปสช.
  2014-01-12, 09:48
 • Friday, December 06, 2013
  09:25
  กองทุนรักษาพยาบาลข้าราชการท้องถิ่นสะดุด เหตุ'กระทรวงมหาดไทย'ไม่ส่งเงิน ทำคนเจ็บป่วยต้องสำรองจ่าย ด้าน'เลขาธิการ สปสช.'ยันอยู่ระหว่างแก้ปัญหา
  2013-12-06, 09:25
 • Thursday, December 05, 2013
  11:54
  นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้ส่วนราชการต้องถ่ายโอนอำนาจหน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการถ่ายโอนงานด้านสาธารณสุข และการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องถิ่น ประกอบกับประเทศไทยจะเข้าร่วมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเปิดการค้าเสรีในปี 2558 ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ การลงทุนและแรงงานฝีมือข้ามชาติ
  2013-12-05, 11:54
 • Tuesday, October 15, 2013
  13:32
  สยามรัฐ - นายวัลลภ พริ้งพงษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 พ.ศ. ...โดยได้ยกร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...
  2013-10-15, 13:32
 • Wednesday, June 05, 2013
  08:52
  นายศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย ในฐานะคณะทำงานยกร่าง พ.ร.ก.กองทุนค่ารักษาพยาบาลข้าราชการท้องถิ่น กล่าวว่า  หลังจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือข้าราชการท้องถิ่นในการเบิกค่ารักษาพยาบาลเท่าเทียมกับข้าราชการพลเรือนโดยไม่ต้องสำรองเงินจ่ายก่อน และเข้ารักษาได้ทุกแห่งในโรงพยาบาลของรัฐ โดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการลงนามความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.
  2013-06-05, 08:52
 • Thursday, April 25, 2013
  11:50
    นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ขณะนี้ได้ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเสร็จแล้ว และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ลงนามเสนอเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเตรียมนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี สำหรับการจัดทำโปรแกรมสำหรับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บันทึกทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล จัดทำเสร็จแล้วเช่นกัน อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือคู่มือการลงทะเบียนส่งให้ อปท.ทดลองใช้ เพื่อปรับปรุงให้สมบูรณ์
  2013-04-25, 11:50

ข่าวล่าสุด

กลับด้านบน