กอช.

 • Hfocus   -แรงงานชี้ การแช่แข็งกอช.แล้วไปขยายเป็นทางเลือกที่ 3 ของประกันสังคมมาตรา 40 ทั้งมีแนวคิดจะยกเลิก พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ 2554 สะท้อนว่ากิตติรัตน์ ไม่เคารพรัฐธรรมนูญ ไม่เคารพประชาชน ย้ำสำหรับแรงงานต้องเป็นกอช.เท่านั้น
  2013-07-04 11:37
 • Hfocus - ระบบสวัสดิการสำคัญๆของไทย นอกเหนือจากเรื่องการศึกษา สาธารณสุขแล้ว ความมั่นคงในการใช้ชีวิตหลังเกษียณเป็นอีกเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการโดยเร็ว ยิ่งปัจจุบันสังคมไทยเริ่มเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ ระบบบำนาญที่ทั่วถึงประชากรทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ยิ่งจำเป็นต้องมีการจัดตั้งให้เร็วที่สุด
  2013-07-03 09:12
 • ระบบสวัสดิการสำคัญๆ นอกเหนือจากเรื่องการศึกษา สาธารณสุขแล้ว ความมั่นคงในการใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุงาน เป็นอีกเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการโดยเร็ว ยิ่งปัจจุบันสังคมไทยเริ่มเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ ระบบบำนาญที่ทั่วถึงประชากรทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ยิ่งจำเป็นต้องมีการจัดตั้งให้เร็วที่สุด
  2013-06-27 13:49
 • บุคคลที่ทำงานแล้วทุกคน ไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบ หรือแรงงานนอกระบบ ก็คงจะคุ้นเคยกับสำนักงานประกันสังคม (สปส.) และกองทุนต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการออมเงินเพื่ออนาคตเป็นอย่างดี เพราะเรามีหน้าที่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือนๆ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนในกรณีต่างๆ
  2013-06-22 10:07
 • รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ได้เห็นชอบเสนอเรื่องการควบรวมกองทุนการออมแห่งชาติ  (กอช.) กับกองทุนประกันสังคม ให้ ครม.พิจารณา โดยอยู่ระหว่างดำเนินการบรรจุวาระเข้าการประชุม ครม. ในเร็ว ๆ นี้ เบื้องต้นการควบรวมดังกล่าว อาจมีการแก้ไขมาตรา 40 โดยนำหลักการของ กอช. เข้าไปรวมอยู่ด้วย คือ ให้สมาชิกจ่ายเงินเพิ่มได้อีกตั้งแต่เดือนละ 50 บาท แต่ไม่เกินเดือนละ 1,100 บาท โดยรัฐบาลจะสมทบไม่เกิน 100 บาทต่อเดือนให้กับสมาชิก และจะได้เงินบำนาญทุก ๆ เดือน หลังเกษียณอายุ 60 ปี
  2013-06-17 10:54
 •   เมื่อวันที่ 19 เมษายน นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงการบูรณาการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เข้ากับกองทุนประกันสังคม มาตรา 40 ว่า แนวทางในการบูรณาการทั้ง 2 กองทุน เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงานและกระทรวงการคลัง ภายใต้ พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 พ.ร.ฎ.กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ.2554
  2013-04-20 10:46

Pages