การแพทย์พื้นบ้าน

 • ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านภาคใต้มีความซับซ้อนและแตกต่างทางวัฒนธรรมศาสนา จนกล่าวได้ว่า ความหลากหลายของระบบการแพทย์พื้นบ้านและหมอพื้นบ้านในพื้นที่ภาคใต้มีผลมาจากทั้งวัฒนธรรมและระบบนิเวศ
  2017-07-05 23:15
 • การแพทย์พื้นบ้านของกัมพูชาได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน และยังถูกบรรจุไว้ในระบบสุขภาพแห่งชาติเช่นเดียวกับระบบการแพทย์แผนตะวันตก เนื่องด้วยความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความเจ็บป่วยในวัฒนธรรมกัมพูชา ศาสนาพุทธ ศาสนาพราหมณ์ และสิ่งเหนือธรรมชาติล้วนมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรม ระบบความเชื่อและวิถีชีวิตประจำวันของคนกัมพูชามายาวนานตั้งแต่อดีต ทั้งในพิธีสำคัญต่างๆ เช่น ปิตีเรียบกา(Pitee Reab Kar) หรือพิธีแต่งงาน ปิตีบุญสลับ (Pitee Bun Sarub) หรือพิธีศพ เป็นต้น
  2016-07-03 21:20
 • ความสนใจต่อการแพทย์พื้นบ้าน วิธีการบำบัดรักษาและยาสมุนไพรของท้องถิ่นในหมู่เกาะอินดีสหรืออินโดนีเซียได้รับความสนใจจากชาวยุโรปมาค่อนข้างยาวนาน ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 นั้นชาวยุโรปส่วนใหญ่ล้วนต้องพึ่งพาตำรายาสมุนไพรพื้นเมืองและแพทย์พื้นเมืองในการดูแลรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยมากกว่าการพึ่งพาแพทย์จากตะวันตก ซึ่งมีอยู่จำนวนน้อยมากในหมู่เกาะอินดีส
  2016-03-14 08:32
 • อ.ดารณี อ่อนชมจันทร์ ผู้ช่วยคณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวระหว่างเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "หมอเมือง กับการแพทย์พื้นบ้านล้านนาในยุคประชาคมอาเซียน" ภายในงานสานเสวนาพัฒนาศักยภาพภูมิปัญญาหมอเมืองพื้นบ้านล้านนาเจียงฮาย 2556 ว่า การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (เออีซี) ในปี 2558 จะส่งผลกระทบต่อการดำรงอยู่ขององค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้าน ดังนั้นหมอเมืองจำเป็นจะต้องรู้เท่าทันกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น เนื่องจากประเทศต่างๆ ล้วนหันมาให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพของชุมชน และใช้จุดแข็งของชุมชนทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญา เพื่อเชื่อมโยงสู่ภาคการผล
  2013-06-27 10:27
 • รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานมหกรรมรวมพลังการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน ปี 56 พร้อมชูการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ล่องแพนวดแผนไทย รับประชาคมอาเซียน...
  2013-06-05 15:10