คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ

  • พิมพ์ไทย - เวทีประกันสังคมโลกห่วงจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มแรงงานข้ามชาติในแต่ละประเทศพุ่ง แนะแต่ละประเทศพัฒนาระบบประกันสังคมรองรับ และขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมทุกคน พร้อมตั้งศูนย์ให้คำแนะนำที่สมาคมประกันสังคมระหว่างประเทศ
    2013-12-04 10:30
  • นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สปส.เตรียมเสนอคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติและรัฐบาล เพื่อให้ผู้ประกันตนที่เกษียณอายุจากการทำงานและมีอายุ 60 ปี ซึ่งได้รับเงินบำนาญชราภาพจาก สปส.ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป เนื่องจากจำนวนเงินที่ผู้ประกันตนจะได้รับมีจำนวนต่ำสุดเดือนละ 720 บาท สูงสุด 3,000 บาท เกรงว่าจะไม่เพียงพอกับค่าครองชีพในปัจจุบัน หากได้รับเงินเบี้ยชีพผู้สูงอายุมาเพิ่มเติมอีกเดือนละ 600 บาท จะช่วยให้ผู้ประกันตนที่สูงอายุมีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมากขึ้น ซึ่งเบื้องต้น สปส.ได้หารือกับหน่วยงานต่างๆ
    2013-11-25 20:00
  • เดลินิวส์ - เมื่อวันที่ 24 พ.ย. นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า สปส. เตรียมเสนอคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติและรัฐบาลเพื่อให้ผู้ประกันตนที่เกษียณอายุจากการทำงานและมีอายุ 60 ปี ซึ่งได้รับเงินบำนาญจาก สปส. ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เบื้องต้น สปส. ได้หารือกับหลายหน่วยงานเห็นด้วยกับข้อเสนอของ สปส. แต่มีความกังวลว่าจะขัดต่อระเบียบ มท. ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ทั้งนี้จะเสนอเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าขัดต่อระเบียบ มท. หรือไม่ ถ้าขัดทาง สปส.
    2013-11-25 10:16