ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สปส.เตรียมเสนอคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติและรัฐบาล เพื่อให้ผู้ประกันตนที่เกษียณอายุจากการทำงานและมีอายุ 60 ปี ซึ่งได้รับเงินบำนาญชราภาพจาก สปส.ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป เนื่องจากจำนวนเงินที่ผู้ประกันตนจะได้รับมีจำนวนต่ำสุดเดือนละ 720 บาท สูงสุด 3,000 บาท เกรงว่าจะไม่เพียงพอกับค่าครองชีพในปัจจุบัน หากได้รับเงินเบี้ยชีพผู้สูงอายุมาเพิ่มเติมอีกเดือนละ 600 บาท จะช่วยให้ผู้ประกันตนที่สูงอายุมีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมากขึ้น ซึ่งเบื้องต้น สปส.ได้หารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะอนุกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นด้วยกับข้อเสนอของ สปส. แต่มีความกังวลว่าจะขัดต่อระเบียบ มท.ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ 

นายอารักษ์กล่าวต่อไปว่า โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขอให้ สปส.ช่วยดำเนินการส่งระเบียบดังกล่าวไปให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความเพื่อให้เกิดความชัดเจนในแง่ของกฎหมาย แต่ตนจะนำเรื่องนี้ไปหารือกับฝ่ายกฎหมายของ สปส.ก่อนว่า สปส.มีอำนาจในการเสนอหรือไม่ ทั้งนี้ หาก สปส.มีอำนาจดำเนินการได้คาดว่าเดือนพฤศจิกายนนี้ จะเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากนางอำมร เชาวลิต เลขาธิการ สปส.และนายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป แต่หากการเสนอเป็นอำนาจของหน่วยงานอื่นๆ ก็จะประสานไปยังหน่วยงานนั้นๆ เพื่อให้เป็นผู้เสนอเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหากคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความออกมาว่าขัดต่อระเบียบ มท. ทาง สปส.จะหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อขอให้เสนอต่อคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติและรัฐบาลแก้ไขระเบียบ มท.

ที่มา : www.matichon.co.th