ทุพพลภาพ

 • อนุกรรมการพิจารณาคำร้องฯ ชี้ “พยาบาล รพช.ใน จ.อุทัยธานี” ประสบอุบัติเหตุรถพยาบาลชนท้ายรถบรรทุก หลังนำส่งผู้ป่วย เข้าข่ายทุพพลภาพถาวร เสียหายขั้นรุนแรง ช่วยเหลือเบื้องต้น 4 แสนบาท ด้าน สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น บรรเทาความเดือดร้อนครอบครัว พร้อมเผยเผยอาการยังวิกฤตรักษาตัวใน รพ.อุทัยธานี
  2017-07-15 16:07
 • บอร์ดประกันสังคมปรับเกณฑ์จ่ายค่าทำฟัน จาก 600 บาท/ปี เพิ่มเป็น 900 บาท/ปี เริ่ม 12 ส.ค.นี้ พร้อมเปิดนำร่องใช้สิทธิทำฟันไม่ต้องสำรองจ่ายใน กทม.และอีก 18 จังหวัด คาดเริ่มได้ตั้งแต่ 29 ส.ค. และขยายสิทธิผู้ประกันตนทุพพลภาพ ก่อน 31 มี.ค.38 ได้รับสิทธิกรณีทุพพลภาพตลอดชีวิต ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค.58
  2016-08-11 19:53
 • สปส.เตรียมออกกฎหมายลูกเพิ่มสิทธิประโยชน์เงินชดเชยกรณีทุพพลภาพ และเพิ่มเงินค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคมฉบับใหม่
  2015-07-18 17:11
 • กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย เดิมมีสิทธิให้ได้รับเฉพาะค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าบำบัดทางการแพทย์ ค่ากินอยู่ และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ ค่ารถพยาบาล หรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย สำหรับกฎหมายใหม่ได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในเรื่องค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนในกรณีได้รับ ความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้เสียหายทางการแพทย์
  2015-05-07 09:39
 • มติชน - เมื่อวันที่ 30 กันยายน น.ส.โรยทราย วงศ์สุบรรณ เจ้าหน้าที่เครือข่ายประชากรข้ามชาติ (MWG) กล่าวถึงประกันสังคมที่เหมาะสมกับแรงงานข้ามชาติ ในการสัมมนาวิชาการ เรื่องประกันสังคมที่เหมาะสมกับแรงงานข้ามชาติ มองมุมไหนในมิติ AEC ว่า
  2013-10-01 10:35
 •  
  2013-03-20 15:36