นมโรงเรียน

 • อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลเฝ้าระวังคุณภาพของนมโรงเรียนทั้งชนิดพาสเจอร์ไรส์ และ ยูเอชที ล่าสุดเมื่อมิถุนายน 2559 แนวโน้มดีขึ้น พบไม่ได้มาตรฐานเพียง ร้อยละ 8.5 จากเดิมที่พบมากถึงร้อยละ 25 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งรัดให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด เพื่อให้เด็กไทยได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ
  2016-08-20 12:34
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจวิเคราะห์นมโรงเรียนทั้งชนิดพาสเจอร์ไรส์และยูเอชทีทั่วประเทศ ในช่วงปี 2555-2558 จำนวน 1,750 ตัวอย่าง (ชนิดพาสเจอร์ไรส์ 1,190 และยูเอชที 560 ตัวอย่าง) ผลการตรวจพบไม่ได้มาตรฐาน 436 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 24.9 ในจำนวนนี้เป็นนมชนิดพาสเจอร์ไรส์ 321 ตัวอย่าง และยูเอชที 115 ตัวอย่าง สาเหตุที่ไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ด้านโภชนาการ 290 ตัวอย่าง ด้านจุลชีววิทยา 95 ตัวอย่าง และไม่ผ่านเกณฑ์ทั้งด้านโภชนาการและจุลชีววิทยา 51 ตัวอย่าง
  2016-08-16 17:14
 • กระทรวงสาธารณสุข ตั้งคณะทำงานร่วม สปสช.ส่งเสริมและป้องกันโรคที่ให้บริการประชาชน 5 กลุ่มวัย พร้อมเร่งดำเนินการป้องกันนมบูดในนมโรงเรียนอย่างเข้มข้น ตั้งแต่ผู้ผลิต ผู้บริโภค และเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบคุณภาพนมโดยให้ อย.รับผิดชอบในส่วนกลาง และ สสจ.รับผิดชอบในส่วนภูมิภาค
  2015-10-04 20:01
 • กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยผลตรวจคุณภาพนมโรงเรียน พบร้อยละ 9.3 ไม่ได้มาตรฐาน ส่วนใหญ่เป็นนมพาสเจอร์ไรส์...
  2013-06-26 22:25