ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 • วงเสวนาจัดทำข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการพัฒนาการแพทย์พื้นบ้านเห็นพ้อง ทิศทางแพทย์พื้นบ้านควรเน้นการขับเคลื่อนในระดับชุมชนเพื่อดูแลสุขภาพคนในชุมชนเป็นหลัก ผู้อำนวยการมูลนิธิสุขภาพไทยชี้รัฐมองภาพการแพทย์พื้นบ้าน แพทย์แผนไทย สมุนไพร ในเชิงเศรษฐกิจทำให้ห่างไกลจากความเป็นหมอที่ดูแลคน แนะควรนำการแพทย์พื้นบ้านกลับมาสู่การดูแลสุขภาพเพื่อพึ่งพาตนเองในระดับชุมชน
  2019-10-30 17:51
 • ที่ประชุมคณะกรรมการภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ มีมติเห็นชอบคัดเลือก “หมอขาว” วัย ๘๑ ปี เป็นหมอไทยดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑ จากผลงานดูแลผู้ป่วยด้วยสมุนไพรตลอด ๔๑ ปี สุดเจ๋ง! “ยาประสะน้ำนมหญิงหลังคลอด” ได้รับบรรจุเป็นตำหรับยาใช้ใน ๒ โรงพยาบาลแล้ว
  2018-06-16 14:16
 • บอร์ดภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ ตั้งกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ 3 วางบทบาททำงานเชิงรุก ส่งเสริมให้เกิดระบบและงานวิจัยการป้องกันรักษาโรคจากองค์ความรู้พื้นถิ่น
  2017-08-16 12:27
 • บอร์ดพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ เดินเครื่อง 2 จังหวัดนำร่อง เชียงรายและอุดรธานี เน้นให้ความสำคัญสมุนไพร ตำรับยาโบราณ แพทย์แผนไทย เชื่อมโยง ทีม ‘หมอครอบครัว’ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข หวังดูแลสุขภาพประชาชนทั่วประเทศ
  2017-02-28 22:06
 • คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ เร่งวางแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พัฒนาแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน และแพทย์ทางเลือก นำร่องพัฒนาภูมิปัญญาระดับท้องถิ่น 2 จังหวัด เชียงราย อุดรธานี เป็นพื้นที่ตัวอย่าง พร้อมคัดเลือก ‘หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ’ หวังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประสบความสำเร็จ
  2016-03-06 14:26
 • 7 เม.ย. 58 เมื่อเวลา 13.55 น. ที่รัฐสภา นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) แถลงข้อเสนอปฏิรูประบบบริการสุขภาพว่า ระบบบริการสุขภาพจะให้ความสำคัญกับจุดคานงัดของระบบ ซึ่งเป็นระบบบริการที่อยู่ใกล้ชิดชาวบ้าน คือ ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยมีพื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในลักษณะใกล้บ้าน คือให้ความสำคัญในระบบสุขภาพชุมชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล และระบบบริการสุขภาพผสมผสานในระดับอำเภอ และเป็นระบบที่ใกล้ใจ คือ ดูแลครอบคลุมทั้งกาย จิต ปัญญาและสังคม ส่งเสริมการพึ่งตนเอง พร้อมไปกับเพิ่มศักยภาพเพื่อการดูแลตนเองของประชาชน จัดสรรการบริการที่ครอบคลุมทั้งเวลาราชการและเวลาประชาชน (24 ชั่วโมง)
  2015-04-07 15:40