ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
7 เม.ย. 58 เมื่อเวลา 13.55 น. ที่รัฐสภา นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) แถลงข้อเสนอปฏิรูประบบบริการสุขภาพว่า ระบบบริการสุขภาพจะให้ความสำคัญกับจุดคานงัดของระบบ ซึ่งเป็นระบบบริการที่อยู่ใกล้ชิดชาวบ้าน คือ ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยมีพื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในลักษณะใกล้บ้าน คือให้ความสำคัญในระบบสุขภาพชุมชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล และระบบบริการสุขภาพผสมผสานในระดับอำเภอ และเป็นระบบที่ใกล้ใจ คือ ดูแลครอบคลุมทั้งกาย จิต ปัญญาและสังคม ส่งเสริมการพึ่งตนเอง พร้อมไปกับเพิ่มศักยภาพเพื่อการดูแลตนเองของประชาชน จัดสรรการบริการที่ครอบคลุมทั้งเวลาราชการและเวลาประชาชน (24 ชั่วโมง)
 
ทั้งนี้ จะเป็นการดูแลสุขภาพระยะยาวแก่ชุมชนทุกกลุ่มวัยตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน และปฏิรูปให้มีการใช้การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งการสร้างเครือข่ายบริการการวางแผนระบบบริการสุขภาพที่เน้นการให้บริการร่วมกับท้องถิ่นผสานชุมชน ภาคเอกชน ดูแลครอบคลุมประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบโดยทีมหมอประจำครอบครัว (สมาชิกในครอบครัว อสม. พยาบาล แพทย์ บุคลากรสุขภาพฯ) มีโครงสร้างการบริการจัดการโดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสุขภาพในระดับพื้นที่ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ที่มา: http://www.naewna.com