พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์

 • สปท.ย้ำวาระปฏิรูปเร่งด่วนปี 2560 ด้านสาธารณสุขคือการออกกฎหมายจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ และจัดตั้งสำนักงานมาตรฐานและจัดการข้อมูลสารสนเทศและระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (สมสส.) รวมทั้งคลอดชุดสิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน
  2017-04-09 22:08
 • สปท.เห็นชอบส่งรายงาน “การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพของประชาชน: สิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพ” ต่อรัฐบาล ลดความเหลื่อมล้ำผู้มีสิทธิ 3 กองทุน หนุนตั้ง “คกก.กำหนดสิทธิประโยชน์พื้นฐานบริการสุขภาพ” ภายใต้ คกก.นโยบายสาธารณสุขแห่งชาติที่อยู่ระหว่างผลักดันกฎหมาย ด้าน สมาชิก สปท.อภิปราย ห่วงเป็น คกก.ซุปเปอร์บอร์ด ให้อำนาจเบ็ดเสร็จ แถมพาดพิง ก.คลัง และ สธ. พร้อมระบุ สิทธิประโยชน์พื้นฐานสิทธิประโยชน์เสริมตัองกำหนดชัด พร้อมให้สิทธิพิเศษกลุ่มกลุ่มผู้สูงอายุทั้งหมด  
  2016-12-13 14:19
 • สนช. สปท. พร้อมแพทยสภา และสภาวิชาชีพ แถลงจุดยืนหนุนแนวทางปฏิรูปหลักประกันสุขภาพของ “หมอปิยะสกล” พร้อมเสนอ 4 ข้อ ปชช.ไทยเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็น และต้องไม่ล้มละลายจากการเจ็บป่วย คนที่ยากไร้ด้อยโอกาสไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนคนที่มีความพร้อมให้มีส่วนร่วมหนุนระบบได้
  2016-01-11 16:19
 • เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ : มติ สปช. 182 เสียง เห็นชอบ รายงานการปฏิรูประบบสาธารณสุข เสนอปฏิรูปการเงินการคลังสุขภาพ เสนออก พ.ร.บ.ตั้งสภาประกันสุขภาพ หน่วยงานกลางบริหารกองทุนสุขภาพไม่ให้เหลื่อมล้ำกัน ลดช่องว่าง 3 กองทุนสุขภาพ กระจายอำนาจด้านการจัดการสุขภาพให้ทท้องถิ่น เพิ่มภาษีเครื่องดื่มเป็นภัยต่อสุขภาพ
  2015-07-28 18:46
 • เครือข่ายทันตแพทย์ ยื่นหนังสือ สปช. เรียกร้องให้ ทันแพทย์สังกัด สธ.ได้ค่าตอบและสวัสดิการเทียบเท่าทันตแพทย์ทั่วไป แจงงานหนัก แถมความก้าวหน้าวิชาชีพน้อย ส่งผลสมองไหลไปเอกชน ระบุอยากให้ สปช.ปฏิรูปในเรื่องนี้ด้วย
  2015-05-20 20:17
 • กมธ.ปฏิรูปสาธารณสุข สปช. แจง 3 กองทุนสุขภาพมีความเหลื่อมล้ำ สวัสดิการข้าราชการได้รับสิทธิดีกว่า บัตรทอง และประกันสังคม ทั้งได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเยอะกว่า เผยผลการศึกษาพบ ผู้ป่วยบัตรทองมีผลลัพธ์ด้านสุขภาพต่ำสุด เสนอตั้งศูนย์ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพระดับชาติ เพื่อติดตามและปรับปรุงมาตรฐานให้เท่าเทียมกัน
  2015-05-19 18:16
 • สภาการพยาบาล ยื่นหนังสือเรียกร้องสิทธิพยาบาล ถึง ปธ.กมธ.ปฏิรุประบบสาธารณสุข สปช. ระบุขอความเป็นธรรมให้ พยาบาล รพ.สตง 3 จังหวัดใต้ หลังถูกลดค่าตอบแทน ไม่มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตำแหน่งและเงินเดือนตัน
  2015-05-18 19:39
 • นสพ.เดลินิวส์ : ถกเครียด แก้ปม รพ.เอกชน เก็บค่ารักษาพยาบาลแพงหูฉี่ "กมธ.สาธารณสุข สปช." เรียก "สมาคม รพ.เอกชน-สปสช." หาข้อเท็จจริง หลังเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ ยื่นร้องเรียน ฝั่ง รมว.สธ. รับลูก ระดมความเห็นภายใน ก่อนเล็งหารือร่วม กระทรวงพาณิชย์- แพทยสภา-สคบ. 15 พ.ค. นี้ แก้ปัญหา ด้าน รองเลขาฯ แพทยสภา เผย ค่าใช้จ่าย รพ.เอกชน มี 3 หมวดใหญ่ แนะคุมราคาแยกแต่ละหมวด บรรเทาปัญหา ขณะที่ สมาคม รพ.เอกชน สั่งรูดซิปปาก ห้ามให้ข่าวเด็ดขาด
  2015-05-12 12:00
 • นสพ.เดลินิวส์ : แฉผลศึกษาค่ารักษาใน รพ. พบโรคเดียวกันแต่ราคาต่างกันลิบลับ เผยแค่ "ไข้หวัดธรรมดา" รพ.เอกชนแพงกว่า รพ.รัฐถึง 6 เท่า ด้านแพทยสภาแนะแก้ พ.ร.บ. สถานพยาบาล ให้อำนาจ สบส.คุมค่าใช้จ่าย รพ. เอกชนได้ ขณะที่ "เครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์" ชวนประชาชนรวมตัวยื่นรายชื่อต่อรัฐบาล หนุนตั้งคณะกรรมการคุมค่ารักษา 12 พ.ค.
  2015-05-11 15:30
 • นสพ.เดลินิวส์ : รพ.เอกชนโก่งค่ารักษาผู้ป่วยแพงเกินจริง "ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์" เผยสูงสุด 1.3 ล้านบาท ชี้ประชาชนกว่า 3 หมื่นคนเข้าชื่อขอกฎหมายคุมค่ารักษาให้ รมว.สธ.-สปช.รับไม้ต่อ ด้านแพทยสภาเผยค่าหมอเอกชนไม่มากแต่ค่ายาสูงลิ่ว บางแห่งเกินจริงถึง 200 เปอร์เซ็นต์ แต่อัตราค่าธรรมเนียมแพทย์ค่อนข้างถูก เผยแพทยสภาอยู่ระหว่างร่างอัตราค่าธรรมเนียมแพทย์ใหม่ แต่ยังไม่ทราบว่าจะเพิ่มจากเดิมเท่าไหร่เพราะยังไม่แล้วเสร็จ
  2015-05-07 08:55
 • เปิดข้อเสนอร่างรัฐธรรมนูญ ปมปฏิรูปสาธารณสุข เน้นพัฒนาปฐมภูมิ เชื่อมต่อชุมชน ลดเหลื่อมล้ำประกันสุขภาพ ปฏิรูประบบประกันสุขภาพให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน ด้าน สปช.อภิปราย ให้มีกฎหมายคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และรับรองสถานะคนไร้รัฐ คนไร้สัญชาติกว่า 3 ล้านคนในไทย พร้อมเพิ่มสิทธิพลเมือง ให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขจากรัฐเท่าเทียม ทั่วถึง มีมาตรฐาน หากได้รับความเสียหายจากการบริการสาธารณสุขของรัฐจะได้รับการชดเชย
  2015-04-20 16:46
 • 7 เม.ย. 58 เมื่อเวลา 13.55 น. ที่รัฐสภา นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) แถลงข้อเสนอปฏิรูประบบบริการสุขภาพว่า ระบบบริการสุขภาพจะให้ความสำคัญกับจุดคานงัดของระบบ ซึ่งเป็นระบบบริการที่อยู่ใกล้ชิดชาวบ้าน คือ ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยมีพื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง ในลักษณะใกล้บ้าน คือให้ความสำคัญในระบบสุขภาพชุมชนตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบล และระบบบริการสุขภาพผสมผสานในระดับอำเภอ และเป็นระบบที่ใกล้ใจ คือ ดูแลครอบคลุมทั้งกาย จิต ปัญญาและสังคม ส่งเสริมการพึ่งตนเอง พร้อมไปกับเพิ่มศักยภาพเพื่อการดูแลตนเองของประชาชน จัดสรรการบริการที่ครอบคลุมทั้งเวลาราชการและเวลาประชาชน (24 ชั่วโมง)
  2015-04-07 15:40

Pages