ตั้งอนุ กก.พัฒนาภูมิปัญญาไท เน้นให้เกิดระบบป้องกันโรคจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

Wed, 2017-08-16 12:27 -- hfocus
Print this pagePrint this page

บอร์ดภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ ตั้งกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ 3 วางบทบาททำงานเชิงรุก ส่งเสริมให้เกิดระบบและงานวิจัยการป้องกันรักษาโรคจากองค์ความรู้พื้นถิ่น

นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่มี นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ รองประธาน ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3/2560 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาภูมิปัญญาไทยด้านสุขภาพ

นพ.สุวิทย์ กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการตั้ง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560-2564 มี นพ.เปรม ชินวันทนานนท์ เป็นประธาน โดยได้กำหนดบทบาทของคณะอนุกรรมการฯ ให้มุ่งเน้นทำงานเชิงรุก เป็นกลไกเชื่อมต่อการทำงานกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ โดยเฉพาะกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม-เอกชน เพื่อสนับสนุนและเสนอแนะต่อการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพของไทย และควรดึงภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะประชาชนเข้ามามีบทบาทเสริมการทำงานในส่วนที่รัฐไม่สามารถทำได้ เพื่อทำให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) สร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง

โดยที่ประชุมได้ร่วมกันวางเป้าหมายให้ยุทธศาสตร์ฯ เป็นกลไกนำไปสู่การเอื้อให้เกิดสถาบันวิจัยหรือแผนงานวิจัยระบบการแพทย์และสมุนไพรไทย เพื่อทำให้การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกมีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพ พร้อมกับสร้างขีดความสามารถของประชาชน บุคลากร และเครือข่ายในอนาคต

“การพัฒนากลไกประสานการขับเคลื่อนและติดตามนโยบาย (Delivery Unit) ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำให้เกิดขึ้น เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย”

สำหรับความคืบหน้าของยุทธศาสตร์ชาติฯ ฉบับที่ 3 ที่คณะกรรมการฯ ได้จัดทำภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และเอกชนนั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ

คณะกรรมการฯ ยังได้รับทราบการเตรียมจัดเวทีวิชาการประจำปีในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ที่เมืองทองธานี โดยกำหนดหัวข้อการประชุมหลัก เรื่อง “ป่าชุมชนกับประเทศไทย 5.0” ในวันที่ 31 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ เพื่อให้สังคมไทยตะหนักถึงการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนโดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน และเสนอรูปธรรมของป่าชุมชน สวนป่า วนเกษตร ที่ประสบผลสำเร็จในการจัดการป่าเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้ชุมชน

“ประเทศไทย 5.0 ที่ นพ.ประเวศ วะสี ได้กล่าวถึงนั้น มีเรื่องจิตวิวัฒน์เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญ เพื่อให้ประเทศเดินหน้าอย่างยั่งยืนอย่างแท้จริง ซึ่งจะทำได้ต้องเปลี่ยนวิธีคิดของคนเสียใหม่ (New Paradigm)”

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับทราบถึงกระบวนการสรรหาหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการคัดเลือกหมอพื้นบ้านที่มีความเชี่ยวชาญการรักษาด้วยภูมิปัญญาไทยจากทั่วประเทศ และการลงพื้นที่ศึกษาข้อเท็จจริง ก่อนคัดเหลือ 1 คน และประกาศเกียรติคุณในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติในปลายเดือนสิงหาคมนี้