วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

  • กระทรวงสาธารณสุข จัดพิธีเชิดชูเกียรติอสม.ทั่วประเทศอย่างยิ่งใหญ่ เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ในปีนี้ประกาศขยับสถานะอสม.กว่า 1 ล้านคน ทั่วประเทศ เป็นนักจัดการสุขภาพ ภาคประชาชน  ร่วมทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับทีมหมอครอบครัว ดูแลสุขภาพประชาชนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ พร้อมทั้งเป็น ไอดอลชุมชน คนหวงชีวิตและหวงสุขภาพดี ขยายผลถึงทุกหลังคาเรือน        
    2015-03-22 20:19
  • บ้านเมือง - อาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม. ซึ่งเป็นบุคคลที่สมัครใจเสียสละทำงานเพื่อสังคมโดยส่วนรวมในด้านการดูแลสุขภาพตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข รับเงินเดือน ณ วันนี้ ที่มีอยู่ประมาณ 1,040,000 คน ซึ่งตัวเลขดูเหมือนค่อนข้างสูง แต่เมื่อเทียบต่อสัดส่วนต่อประชากรทั้งประเทศที่มีอยู่ประมาณกว่า 64 ล้านคนนั้นยังไม่เพียงพอ อสม.จำเป็นต้องพัฒนาขยายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพควบคู่กันไป ในเรื่องนี้ นาวาอากาศตรีนายแพทย์ บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดเผยถึงแนวคิดในการพัฒนา อสม.
    2014-03-19 09:45