ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.จัดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566 ยกย่องความเป็นจิตอาสาช่วยประชาชนเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ และเป็นที่พึ่งของชุมชนเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข มอบรางวัล อสม.ดีเด่น 12 สาขา ย้ำให้พัฒนาตนเองให้ทันเทคโนโลยีและความก้าวหน้าของระบบบริการ และช่วยขับเคลื่อนปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย

วันที่ 20 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2566

อสม. หรือ “นักรบชุดเทา”

นายอนุทิน กล่าวว่า อสม. หรือ “นักรบชุดเทา” เป็นจิตอาสาด้านสาธารณสุขที่ทำงานเคียงข้างแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไทย มากว่า 45 ปี ช่วยขับเคลื่อนงาน เสริมรากฐานให้ระบบสาธารณสุขไทยมีความแข็งแกร่ง จนเป็นที่ชื่นชมขององค์การอนามัยโลก (WHO) และเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ ปัจจุบัน อสม. ได้ทำหน้าที่เป็นหมอคนที่ 1 ตามนโยบาย 3 หมอ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเข้ารับบริการในระบบสาธารณสุขประเทศ จึงต้องพัฒนาศักยภาพตนเองอยู่เสมอให้ก้าวทันเทคโนโลยีต่างๆ และความก้าวหน้าของระบบบริการทางการแพทย์ เพื่อเป็นที่ปรึกษาในการเข้ารับบริการ สร้างความอุ่นใจให้กับประชาชน รวมทั้งช่วยขับเคลื่อนนโยบายปี 2566 “ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย” ด้วยการช่วยคัดกรองกรองสุขภาพ 9 ด้าน ให้กับผู้สูงอายุกว่า 10 ล้านคนทั่วประเทศ

วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายต่างๆภายใต้นโยบายกระทรวงสาธารณสุข มุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างศักยภาพมาตลอด โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส อาทิ ผู้สูงวัย ผู้พิการและเด็ก ให้ได้รับการดูแลและความช่วยเหลือจากสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งการขับเคลื่อนและให้ความสำคัญด้านสุขภาพ ซึ่ง อสม. มีบทบาทสำคัญที่จะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ออกพื้นที่ให้บริการสุขภาพพี่น้องประชาชน ถือเป็นการยกระดับสุขภาพที่ดีและแสดงให้เห็นว่าภาคประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ นำไปสู่การลดภาระทางการเงินของภาครัฐด้วย และจะสนับสนุนให้ภาคประชาชนเข้มแข็งและเติบโตอย่างมีเสถียรภาพต่อไป

เนื่องในวันนี้เป็น "วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ" กระทรวงสาธารณสุขขอแสดงความชื่นชมความเชื่อมั่นและขอขอบพระคุณพี่น้อง อสม. ทั้ง 1,050,000 คนทั่วประเทศ ที่ทำงานด้วยจิตอาสา เสียสละเข้ามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ทำงานเชื่อมประสานระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี จนเกิดระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็ง และยังเป็นหมอคนแรกของพี่น้องประชาชนชาวไทยช่วยสร้างสุขภาพที่ดีให้กับชุมชน ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องอสม.ที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติทุกท่านรวมทั้งทีมสนับสนุน อสม.ดีเด่นด้วย นายอนุทิน กล่าว

เมื่อถามว่า ขณะนี้มีการต้องเข้าสังเกตว่าเป็นการหาเสียงกับอสมหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า อสม. อยู่คู่กับกระทรวงสาธารณสุขมาตลอดไม่ต้องไปหาเสียงอะไร เรามีความจริงใจต่อกัน แก้ไขปัญหาต่างๆ กูแลกัน และหยิบยื่นโอกาสให้อสม.ทุกครั้งเพื่อให้มีผลสร้างกำลังใจในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นมา ซึ่งนี่เป็นหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ถ้าไม่ทำจะดูก็ผิด

ด้านดร.สาธิต กล่าวว่า ในฐานะที่ อสม. อยู่ใกล้ชิดชุมชน เป็นที่ไว้วางใจของประชาชนมากที่สุด จึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยสื่อสารความรู้ความเข้าใจการดูแลสุขภาพ และช่วยดูแลผู้ป่วยในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ ถือเป็นผู้จัดการสุขภาพของชุมชน ดังนั้น ขอให้ อสม.ทุกคน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพให้กับคนในครอบครัวและชุมชน ด้วยการดูแลสุขภาพตนเองและมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เพื่อทำให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ซึ่งจะลดภาระของระบบสาธารณสุข และลดความแออัดของสถานพยาบาลได้อีกทางหนึ่ง