สาธารณสุขอำเภอ

 • กระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และสาธารณสุขอำเภอ ขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพ มีหมอประจำทุกครัวเรือน ด้วยคลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.ติดดาว และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
  2019-03-08 14:02
 • สสอ.ทั่วประเทศขานรับบทบาทเลขาฯ คกก.พชอ. พร้อมเสนอแนวทางพัฒนางาน แนะเร่งสร้างขวัญกำลังใจ จัดงบเพียงพอ มีสวัสดิการค่าตอบแทนพิเศษ ลดปัญหาเจ้าหน้าที่ขอย้าย เพื่อบรรลุเป้าหมายประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
  2018-10-06 12:01
 • บุคลากรด้านสาธารณสุขทั่วประเทศ สร้างประวัติศาสตร์ปั่นจักรยาน 4 ภาคเลิกบุหรี่ พร้อมชวนคนไทยตระหนักลดละเลิกบุหรี่ ตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ ประกาศเป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพทั้งตนเอง ครอบครัวและสังคม ตั้งเป้าภายใน 3 ปี เลิกบุหรี่ได้ครบ 3 ล้านคน ชี้ 2 ปีที่ช่วยคนเลิกบุหรี่ได้มากกว่า 1.2 แสนคน มากกว่าช่วงที่ไม่มีกิจกรรมรณรงค์ถึง 4 เท่า
  2018-07-10 15:35
 • รวมพลังสาธารณสุขอำเภอ 878 อำเภอทั่วประเทศ ร่วมใจสร้างประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ ปั่นชวนเลิกบุหรี่ ในโครงการ 6x4 ปั่น ปลุก ลุก สร้าง กระแสรณรงค์โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปีที่ 3 ผ่าน 63 จังหวัด 14 วัน รวมระยะทาง 5,828 กม.
  2018-07-09 13:08
 • มติชน - เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม กลุ่มเครือข่ายองค์กรพัฒนาสุขภาพประชาชน อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เครือข่ายหมออนามัย และเครือข่ายหัวหน้างานสุขภาพภาคประชาชน ประมาณ 100 คน ชุมนุมที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมยื่นหนังสือเรียกร้องไม่ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ยุบศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพประชาชนระดับภาค
  2013-10-25 06:59