ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติชน - เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม กลุ่มเครือข่ายองค์กรพัฒนาสุขภาพประชาชน อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เครือข่ายหมออนามัย และเครือข่ายหัวหน้างานสุขภาพภาคประชาชน ประมาณ 100 คน ชุมนุมที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมยื่นหนังสือเรียกร้องไม่ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ยุบศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพประชาชนระดับภาค

นายรุ่งฤทธิ์ เรืองรุ่ง กรรมการวิชาการสมาคม อสม.ภาคเหนือ เปิดเผยว่า การตั้งเขตบริการสุขภาพ 12 เขต และแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อทดแทนศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพประชาชนระดับภาค 14 ศูนย์ เป็นการดำเนินการที่ไม่สอบถามความเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นเรื่องไม่เหมาะสม จึงเรียกร้องให้ผู้บริหาร สธ.ทบทวนโดยเปิดโอกาสให้เครือข่ายภาคีสุขภาพเสนอความคิดเห็นต่อการพัฒนางานระดับชุมชน

"การทำงานของ อสม.แม้มีความชัดเจนของเนื้องาน มีผลงานเป็นที่ยอมรับ แต่เมื่อทำงานร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ยังมีความจำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้และแนวทางการทำงานให้ชัดเจนขึ้น ดังนั้น ศูนย์ฝึกอบรมฯ ต้องมีอยู่ ที่สำคัญควรพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่สามารถประสานเครือข่ายการขับเคลื่อนงานสุขภาพ ภาคประชาชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ" นายรุ่งฤทธิ์กล่าว และว่า หากวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ไม่เป็นไปตามที่เสนอเครือข่ายจะรวมตัวเรียกร้องอีกครั้ง

ด้านนายประสาท ตราดธารทิพย์ รองอธิบดี สบส. กล่าวว่า สบส.ไม่มีแผนยุบศูนย์ดังกล่าว เพียงแต่ปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหาร สธ. เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนเท่านั้น และว่าโครงสร้างที่ปรับเปลี่ยน ไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะผู้บริหาร สธ.ได้รับรองโครงสร้างดังกล่าวแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม จะยื่นข้อเสนอดังกล่าวให้อธิบดี สบส.พิจารณาต่อไป

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง