สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 • เดลินิวส์ - เมื่อวันที่ 24 พ.ย. นายอารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยว่า สปส. เตรียมเสนอคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติและรัฐบาลเพื่อให้ผู้ประกันตนที่เกษียณอายุจากการทำงานและมีอายุ 60 ปี ซึ่งได้รับเงินบำนาญจาก สปส. ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เบื้องต้น สปส. ได้หารือกับหลายหน่วยงานเห็นด้วยกับข้อเสนอของ สปส. แต่มีความกังวลว่าจะขัดต่อระเบียบ มท. ว่าด้วยการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ทั้งนี้จะเสนอเรื่องไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่าขัดต่อระเบียบ มท. หรือไม่ ถ้าขัดทาง สปส.
  2013-11-25 10:16
 • มติคณะรัฐมนตรี - คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. ... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้
  2013-10-16 10:10
 • แนะ มท.จับมือสปสช.ตั้งกองทุนค่ารักษาพยาบาลให้ ขรก.ท้องถิ่น
  2013-07-30 18:11
 • การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ จะพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า พ.ศ. ... และขยายเวลาของแผนพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ในช่วงปี 2551–2555 ออกไปจนถึงปี 2559 พร้อมทั้ง อาจจะมีการพิจารณามีการเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ในการจัดหาเครื่องบินโบอิง 737 การจัดหาเครื่องบินรับส่งบุคคลสำคัญรวม 3 ลำ และรับทราบการแต่งตั้งตำแหน่งข้าราชการการเมืองกว่า 40 ตำแหน่งหลังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอตรวจสอบคุณสมบัติก่อนในการพิจารณาเป็นวาระจร
  2013-07-30 15:45