ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มติคณะรัฐมนตรี - คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. ... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1. กำหนดให้ยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2525) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

2. กำหนดหลักเกณฑ์การยื่นคำขออนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ ขายส่งยาแผนปัจจุบัน และการกำหนดแบบใบอนุญาต

3. กำหนดให้สถานที่ขายยาต้องมีขนาดพื้นที่ตามที่กำหนด และต้องมีความมั่นคงแข็งแรงถูกสุขลักษณะ เหมาะสมต่อการรักษาคุณภาพยา แสงสว่างที่เพียงพอ มีบริเวณให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้ยา และต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการขาย การเก็บและควบคุมหรือรักษายาตามที่กำหนด ตลอดจนการให้การจัดทำป้ายและบัญชีเกี่ยวกับการขายยาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแบบที่กำหนด

4. กำหนดให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำสถานที่ขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภท เภสัชกรชั้นหนึ่งผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง และผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันทุกประเภทต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามที่กำหนด

5. กำหนดหลักเกณฑ์การตรวจประเมินตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน และการควบคุมการทำบัญชีการซื้อยา

6. กำหนดหลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาต การพิจารณาไม่ต่ออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต การย้ายสถานที่ขายยา การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต และสถานที่ยื่นคำขออนุญาต

7. กำหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับใบอนุญาต และบรรดาคำขอต่าง ๆ ที่ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และกำหนดให้ผู้รับอนุญาตและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการประจำสถานที่ขายยาต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ตามกฎกระทรวงนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 15 ตุลาคม 2556