ส้วม

 • วิวัฒนาการของการใช้ส้วมในประเทศไทยนั้น เริ่มตั้งแต่มีข้อสันนิษฐานจากแผ่นศิลาที่ขุดพบในสมัยสุโขทัย จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2440 รัฐได้ออกพระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) มีผลบังคับให้คนไทยต้องขับถ่ายในส้วม
  2018-04-22 15:42
 • ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกลผ่านวิดีโอ ชวนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วประเทศ ล้างส้วมในโรงพยาบาลพร้อมกันทั่วประเทศ ดีเดย์บ่ายวันที่ 1 เมษายน 2559 พร้อมกำชับให้สถานบริการในสังกัดทุกแห่ง คงมาตรการ 3 เก็บบวก 5 ส.ต่อเนื่อง ค่าลูกน้ำยุงลายในโรงพยาบาลต้องเป็นศูนย์ และไม่เป็นแหล่งแพร่เชื้อไข้เลือดออก
  2016-03-24 14:56
 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งมอบส้วมสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 10 แห่ง
  2014-12-19 18:16
 • กรมอนามัย มอบรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2556 จำนวน 22 แห่ง และรางวัลบุคคลต้นแบบการพัฒนาส้วมสาธารณะไทย เพื่อสร้างกำลังใจให้หน่วยงานที่พัฒนาและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ประชาชนมีส้วมมาตรฐาน HAS สำหรับใช้บริการเพิ่มขึ้นสร้างสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
  2014-07-29 17:30
 • แนวหน้า - ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดให้มีโครงการสุขอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น เพื่อปรับปรุงและสร้างส้วมให้กับโรงเรียนใน ถิ่นทุรกันดาร 60 แห่ง จำนวน 600 ห้องส้วม ให้ส้วมโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารสะอาดได้มาตรฐาน รวมทั้งสร้างอนามัยพื้นฐานให้กับ เด็กและเยาวชนให้ดีขึ้น ซึ่งการลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อร่วมกับภาคีเครือข่ายพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนถิ่
  2014-02-10 22:13
 • บ้านเมือง - ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากผลสำรวจสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมในถิ่นทุรกันดาร 65 แห่ง ในปี 2556 พบมีสภาพแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ มีปริมาณไม่เพียงพอและไม่เอื้ออำนวยต่อสุขภาพ ปัจจัยที่เป็นปัญหาสำคัญคือส้วมมีสภาพชำรุด 20% และมีสภาพที่ไม่สะอาดถึง 48% ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนที่มาใช้บริการและชุมชนใกล้เคียง รวมทั้งความสกปรกของส้วม อาจกลายเป็นแหล่งสะสมของโรคต่างๆ ได้ เช่น โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่น หวัด วัณโรค โรคติดเชื้อทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย ตับอักเสบเอ บิด อหิวาตกโรค รวมถึงโรคหนอนพยาธิ เป็นต้น
  2013-12-10 10:19